GRUPA AZOTY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.
Ankieta Schowek Dodaj do schowka Pobierz PDF Wydrukuj Kopiuj link
Raport Roczny 2016

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu na dzień 1 stycznia 2016 roku (zgodnie z informacją przekazaną w raporcie rocznym za 2015 rok)

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów
Skarb Państwa 32 734 509 33,00 32 734 509 33,00
ING OFE 9 883 323 9,96 9 883 323 9,96
Norica Holding S.à r.l. (pośrednio: 19 841 700 akcji, tj. 20,0026%) 571 348 0,57 571 348 0,57
Rainbee Holdings Limited*) 9 820 352 9,90 9 820 352 9,90
Opansa Enterprises Limited*) 9 450 000 9,53 9 450 000 9,53
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. 8 530 189 8,60 8 530 189 8,60
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 5 700 000 5,75 5 700 000 5,75
Pozostali 22 505 763 22,69 22 505 763 22,69
  99 195 484 100,00 99 195 484 100,00

 * Spółki bezpośrednio zależne od Norica Holding S.à r.l.

W dniu 23 maja 2016 roku Zarząd Jednostki Dominującej otrzymał informację przekazaną przez Norica Holding S.à r.l., z siedzibą w Luksemburgu (dalej Norica), sporządzoną zgodnie z Art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz Art. 87 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie).

W wyniku zawarcia przez Norica umowy sprzedaży akcji, w dniu 19 maja 2016 roku Norica bezpośrednio, a pośrednio przez jej podmioty zależne zmniejszyła swój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Jednostki Dominującej, co spowodowało zmniejszenie udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Jednostki Dominującej i osiągnięcie przez Norica bezpośrednio i pośrednio przez jej podmioty zależne ok. 19,70% w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej.

Szczegóły transakcji Jednostka Dominująca opublikowała raportem bieżącym nr 30/2016 z 24 maja 2016 roku.

Struktura akcjonariatu na dzień 23 maja 2016 roku

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów
Skarb Państwa 32 734 509 33,00 32 734 509 33,00
ING OFE 9 883 323 9,96 9 883 323 9,96
Norica Holding S.à r.l. (pośrednio: 19 541 700 akcji, tj. 19,7002%) 271 348 0,27 271 348 0,27
Rainbee Holdings Limited*) 9 820 352 9,90 9 820 352 9,90
Opansa Enterprises Limited*) 9 450 000 9,53 9 450 000 9,53
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. 8 530 189 8,60 8 530 189 8,60
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 5 700 000 5,75 5 700 000 5,75
Pozostali 22 805 763 22,99 22 805 763 22,99
Razem 99 195 484 100,00 99 195 484 100,00

* Spółki bezpośrednio zależne od Norica Holding S.à r.l. 

W dniu 9 czerwca 2016 roku Zarząd Jednostki Dominującej otrzymał informacje przekazane przez pełnomocników do rachunków powierniczych podmiotów zależnych Norica – Opansa Enterprises Limited oraz Rainbee Holdings Limited, stosownie do Art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z Art. 87 ust. 1 pkt 7 Ustawy o ofercie.

Według przekazanych informacji podmiot zależny Norica - Opansa Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Jednostki Dominującej z 9,53% do 9,50% ogólnej liczby głosów. Tym samym Norica bezpośrednio, a pośrednio przez jej podmioty zależne, zmniejszyła swój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Jednostki Dominującej z ok. 19,70% do 19,68% w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej.

Treść ww. informacji Jednostka Dominująca opublikowała raportami bieżącymi nr 38/2016 oraz 39/2016 z 9 czerwca 2016 roku.

Struktura akcjonariatu na dzień 9 czerwca 2016 roku

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów
Skarb Państwa 32 734 509 33,00 32 734 509 33,00
ING OFE 9 883 323 9,96 9 883 323 9,96
Norica Holding S.à r.l. (pośrednio: 19 521 700 akcji, tj. 19,68%) 271 348 0,27 271 348 0,27
Rainbee Holdings Limited*) 9 820 352 9,90 9 820 352 9,90
Opansa Enterprises Limited*) 9 430 000 9,50 9 430 000 9,50
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. 8 530 189 8,60 8 530 189 8,60
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 5 700 000 5,75 5 700 000 5,75
Pozostali 22 825 763 23,02 22 825 763 23,02
Razem 99 195 484 100,00 99 195 484 100,00

 * Spółki bezpośrednio zależne od Norica Holding S.à r.l.

W dniu 10 czerwca 2016 roku Zarząd Jednostki Dominującej otrzymał informację przekazaną przez Norica, sporządzoną zgodnie z Art. 69 ust. 1 pkt 2, art. 69a ust. 3 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy o ofercie.

Zgodnie z przekazaną informacją, w wyniku zawarcia w dniu 8 czerwca trzech transakcji wewnątrzgrupowych, skutkujących pośrednim i bezpośrednim zbyciem akcji Jednostki Dominującej, Norica bezpośrednio, a pośrednio przez jej podmioty zależne zmniejszyła swój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Jednostki Dominującej z 19,68% do ok. 19,47%.

Szczegóły transakcji Jednostka Dominująca opublikowała raportem bieżącym nr 40/2016 z 10 czerwca 2016 roku.

Struktura akcjonariatu na dzień 10 czerwca 2016 roku

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów
Skarb Państwa 32 734 509 33,00 32 734 509 33,00
ING OFE 9 883 323 9,96 9 883 323 9,96
Norica Holding S.à r.l. (pośrednio: 19 321 700 akcji, tj. 19,47%) 71 348 0,072 71 348 0,072
Rainbee Holdings Limited*) 9 820 352 9,90 9 820 352 9,90
Opansa Enterprises Limited*) 9 430 000 9,50 9 430 000 9,50
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. 8 530 189 8,60 8 530 189 8,60
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 5 700 000 5,75 5 700 000 5,75
Pozostali 23 025 763 23,22 23 025 763 23,22
Razem 99 195 484 100,00 99 195 484 100,00

 * Spółki bezpośrednio zależne od Norica Holding S.à r.l.

W dniu 30 czerwca 2017 roku Zarząd Jednostki Dominującej otrzymał informację przekazaną przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (dalej: „EBOiR”) sporządzoną na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, z późn. zm.). Zgodnie z przekazaną informacją w wyniku zawarcia w dniu 28 czerwca 2017 roku transakcji pakietowych w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu w odniesieniu do 2 850 000 akcji Spółki znajdujących się w posiadaniu EBOiR, zmniejszył się udział EBOiR w kapitale zakładowym Spółki z 5 700 000 do 2 850 000 akcji. W wyniku Transakcji udział EBOiR w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się z 5,75% do 2,87%. Szczegóły transakcji Jednostka Dominująca opublikowała raportem bieżącym nr 25/2017 z 30 czerwca 2017 roku.

Struktura akcjonariatu na dzień 28 czerwca 2017 roku

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów
Skarb Państwa 32 734 509 33,00 32 734 509 33,00
ING OFE 9 883 323 9,96 9 883 323 9,96
Norica Holding S.à r.l. (pośrednio: 19 321 700 akcji, tj. 19,47%) 71 348 0,072 71 348 0,072
Rainbee Holdings Limited*) 9 820 352 9,90 9 820 352 9,90
Opansa Enterprises Limited*) 9 430 000 9,50 9 430 000 9,50
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. 8 530 189 8,60 8 530 189 8,60
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 2 850 000 2,87 2 850 000 2,87
Pozostali 25 875 763 26,09 25 875 763 26,09
Razem 99 195 484 100,00 99 195 484 100,00

 Od dnia 28 czerwca 2017 roku do dnia 11.07.2017 Jednostka Dominująca nie otrzymała oficjalnych informacji o zmianach w strukturze znacznych pakietów akcji.


Pobierz PDF Raportu Centrum dokumentów Dane interaktywne