GRUPA AZOTY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.
Ankieta Schowek Dodaj do schowka Pobierz PDF Wydrukuj Kopiuj link
Raport Roczny 2016

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Opis organizacji

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupę Kapitałową Grupa Azoty (dalej Grupa Azoty, Grupa) tworzyły: Grupa Azoty S.A. oraz jednostki zależne i stowarzyszone przedstawione na schemacie graficznym Grupy Azoty ujętym na następnej stronie.

Jednostka Dominująca została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075450 w dniu 28 grudnia 2001 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 grudnia 2001 roku. Jednostce Dominującej nadano numer statystyczny REGON 850002268.

Od dnia 22 kwietnia 2013 roku spółka działa pod nową nazwą Grupa Azoty Spółka Akcyjna (nazwa skrócona Grupa Azoty S.A.).

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Azoty jest w szczególności:

Czas trwania Jednostki Dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Azoty jest nieoznaczony.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Jednostki Dominującej dnia 26kwietnia 2017 roku.

Opis zmian w organizacji Grupy Azoty

Nabycie akcji Grupy Azoty SIARKOPOL

W 2016 roku Jednostka Dominująca kontynuowała program wykupu akcji należących do pracowników spółki Grupa Azoty SIARKOPOL i ich spadkobierców, w ramach którego nabyła 562 029 akcji po cenie 68,45 zł za sztukę, tj. za łączną kwotę 38 471 tys. zł. Nabyte akcje stanowią 10,22% kapitału zakładowego spółki, a udział Grupy w jej kapitale zwiększył się z 88,20% do 98,42%.

Po dniu bilansowym, Jednostka Dominująca nabyła za kwotę 1 139  tys. zł 17 466 akcji Grupa Azoty SIARKOPOL stanowiących 0,32% kapitału zakładowego tej spółki. Tym samym udział Grupy w tej jednostce wynosi obecnie 98,74%.

Podwyższenie kapitału w spółce PDH Polska S.A.

W dniu 22 listopada 2016 roku NWZ PDH Polska S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji 6,8 mln nowych akcji o wartości nominalnej i emisyjnej 10 zł każda, tj. o łączną kwotę 68 mln zł. Akcje nowej emisji zostały objęte zgodnie z umową zawartą w dniu 5 grudnia 2016 roku przez Grupę Azoty POLICE (6,3 mln akcji) oraz Jednostkę Dominującą (0,5 mln akcji). W wyniku emisji udział Grupy w kapitale spółki zwiększył się z 66,00% do 67,33%. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS 2 lutego 2017 roku.

Nabycie akcji spółki Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

W dniu 14 grudnia 2016 roku Grupa Azoty PUŁAWY nabyła w wyniku realizacji umowy podpisanej ze Skarbem Państwa 116 583 akcji Zakładów Azotowych Chorzów S.A. za kwotę 2 531 tys. zł. Nabyte akcje stanowią 1,99% kapitału zakładowego spółki, a udział Grupy w jej kapitale zwiększył się z 88,62% do 90,53%.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Automatyka Sp. z o.o.

W dniu 27 stycznia 2016 roku zostało zarejestrowane w KRS podwyższenie kapitału zakładowego spółki do kwoty 4 654 tys. zł, czyli o kwotę 107 tys. zł poprzez utworzenie 214 nowych udziałów o wartości 500 zł każdy, które zostały objęte w całości przez nowych wspólników (pracowników spółki). W związku z tym udział Grupy w kapitale tej spółki obniżył się z 77,78% do 76,0%.

Likwidacja spółki Navitrans Sp. z o.o. w likwidacji

W dniu 31 marca 2016 roku zakończyła się likwidacja spółki Navitrans Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gdyni. W dniu 31 marca 2016 roku została dokonana wypłata Wspólnikom kwoty pozostałej po zakończeniu likwidacji spółki, tj. 35 tys. zł. W dniu 30 czerwca 2016 roku spółka została wykreślona z KRS.

Umowa sprzedaży udziałów spółki Remzap Sp. z o.o.

Spółka REMIN Sp. z o.o., z którą Grupa Azoty PUŁAWY podpisała w dniu 10 grudnia 2015 roku warunkową umowę sprzedaży udziałów w REMZAP Sp. z o.o. (zmienioną aneksem z 4 lutego 2016 roku) nie spełniła w wyznaczonym terminie warunków zawieszających. W związku z powyższym umowę uważa się za niezawartą.

Umorzenie udziałów spółki Remzap Sp. z o.o.

Dnia 14 marca 2016 roku umorzonych zostało 156 udziałów, które były własnością pozostałych wspólników – pracowników REMZAP Sp. z o.o. Procentowy udział głosów Grupy w kapitale tej spółki nie uległ zmianie (90,81%).

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej

Zarząd Jednostki Dominującej

Na dzień 31 grudnia 2016 roku skład Zarządu przedstawia się następująco:

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania w składzie Zarządu nie zaszły żadne zmiany.

Rada Nadzorcza

Na dzień 31 grudnia 2016 roku skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania w składzie Rady Nadzorczej nie zaszły żadne zmiany.

Komitet Audytu

Na dzień 31 grudnia 2016 w Spółce funkcjonował Komitet Audytu jako ciało doradcze działające kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej, którego skład przedstawiono poniżej.

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

Skład osobowy Komitetu Audytu:

Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości

Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości.pdf

Oświadczenie kierownictwa

Zarząd Spółki Grupa Azoty S.A. przedstawia skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 roku, na które składają się:

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Grupy oraz jej wynik finansowy.

Podpisy członków Zarządu

dr Wojciech Wardacki
Prezes Zarządu

Witold Szczypiński
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Generalny

Paweł Łapiński
Wiceprezes Zarządu

Tomasz Hinc
Wiceprezes Zarządu

Józef Rojek
Wiceprezes Zarządu

Artur Kopeć
Członek Zarządu

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Ewa Gładysz
Dyrektor Departamentu
Korporacyjnego Finansów

Tarnów, dnia 26 kwietnia 2017 roku

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

  za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015* przekształcone
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej    
Zysk przed opodatkowaniem 491 116 828 860
Korekty 563 373 576 798
Amortyzacja 519 721 484 810
Utworzenie odpisów aktualizujących 28 384 71 691
Strata z tytułu działalności inwestycyjnej 13 428 8 177
Strata/(Zysk) ze zbycia aktywów finansowych 11 (4 691)
Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności (15 170) (13 737)
Odsetki, różnice kursowe 15 756 31 213
Dywidendy (1 266) (187)
Strata/(Zysk) z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wartości godziwej 2 509 (478)
Zysk z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale obrotowym 1 054 489 1 405 658
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 19 156 165 599
Zmiana stanu zapasów 112 601 142 870
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 69 250 (39 758)
Zmiana stanu rezerw, rozliczeń międzyokresowych i dotacji (64 155) 30 803
Inne korekty (812) (925)
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej 1 190 529 1 704 247
Podatek zapłacony (74 723) (74 021)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 115 806 1 630 226

*  Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (kontynuacja)

  za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015* przekształcone
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej    
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych 4 148 13 029
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych (1 241 240) (1 061 762)
Otrzymane dywidendy 13 716 12 668
Wydatki na nabycie aktywów finansowych (1 528 329) (855 926)
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 1 427 693 389 769
Odsetki otrzymane 17 486 3 840
Dotacje 350 10 928
Pożyczki udzielone (352) (14 367)
Pożyczki spłacone 2 618 4 393
Pozostałe wpływy/(wydatki) inwestycyjne 720 (5 945)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 303 190) (1 503 373)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej    
Dywidendy wypłacone (96 522) (25 544)
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 268 864 1 105 758
Wydatki z tytułu nabycia udziałów niekontrolujących (41 345) (12 048)
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek (23 486) (927 651)
Odsetki zapłacone (43 963) (36 955)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (14 817) (12 504)
Pozostałe wpływy/(wydatki) finansowe 25 664 (22 538)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 74 395 68 518
Przepływy pieniężne netto, razem (112 989) 195 371
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 753 144 558 603
Wpływ zmian kursów walut 1 556 (830)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 641 711 753 144

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

  Nota na dzień 31.12.2016 na dzień 31.12.2015* przekształcone na dzień 01.01.2015* przekształcone
Aktywa        
Aktywa trwałe        
Rzeczowe aktywa trwałe 10 6 387 823 5 664 447 5 132 078
Prawo wieczystego użytkowania gruntów 11 485 396 492 061 498 499
Wartości niematerialne 12 530 577 522 442 509 964
Wartość firmy 12.1 10 057 12 550 12 600
Nieruchomości inwestycyjne 13 59 504 52 204 54 968
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych 14.1 112 935 111 095 110 842
Inwestycje dostępne do sprzedaży 14.2 12 345 12 370 12 371
Pozostałe aktywa finansowe 14.4 837 4 347 19 054
Pozostałe należności 17 6 259 7 023 2 932
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7.4 45 548 64 124 92 625
Pozostałe aktywa 19 199 - 4 675
Aktywa trwałe razem   7 651 480 6 942 663 6 450 608
Aktywa obrotowe        
Zapasy 15 858 029 958 769 1 152 673
Prawa majątkowe 16 214 675 226 931 198 192
Pozostałe aktywa finansowe 14.4 591 661 498 711 64 611
Pochodne instrumenty finansowe 28.5 8 435 4 174 3 873
Należności z tytułu podatku dochodowego   3 750 2 156 6 720
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 17 1 073 396 1 096 286 1 248 079
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18 641 711 753 144 558 603
Pozostałe aktywa 19 8 092 9 117 -
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 10.1 691 3 123 107
Aktywa obrotowe razem   3 400 440 3 552 411 3 232 858
Aktywa razem   11 051 920 10 495 074 9 683 466

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (kontynuacja)

  Nota na dzień 31.12.2016 na dzień 31.12.2015* przekształcone na dzień 01.01.2015* przekształcone
Pasywa        
Kapitał własny        
Kapitał zakładowy 20.1 495 977 495 977 495 977
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 20.2 2 418 270 2 418 270 2 418 270
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających 20.3 (7 105) 65 -
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych   2 401 (39) 322
Zyski zatrzymane, w tym:   3 624 334 3 371 422 2 767 534
zysk netto bieżącego okresu   343 339 604 552  
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej   6 533 877 6 285 695 5 682 103
Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli 20.4 595 388 625 753 594 889
Kapitał własny razem   7 129 265 6 911 448 6 276 992
Zobowiązania        
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 21 1 372 047 1 047 450 476 932
Pozostałe zobowiązania finansowe 22 15 102 16 112 20 205
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 24 321 209 326 968 312 419
Rezerwy 25 97 692 100 740 113 106
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 26 1 082 972 1 498
Dotacje 27 68 431 47 036 39 993
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7.4 196 805 188 381 173 991
Zobowiązania długoterminowe razem   2 072 368 1 727 659 1 138 144
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 21 52 034 118 880 509 259
Pochodne instrumenty finansowe 28.5 8 213 986 1 163
Pozostałe zobowiązania finansowe 22 67 485 56 672 78 212
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 24 39 917 33 167 30 494
Rezerwy 25 39 324 45 647 36 689
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego   30 553 18 986 2 934
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 26 1 602 929 1 576 538 1 606 597
Dotacje 27 9 832 5 091 2 982
Zobowiązania krótkoterminowe razem   1 850 287 1 855 967 2 268 330
Zobowiązania razem   3 922 655 3 583 626 3 406 474
Pasywa razem   11 051 920 10 495 074 9 683 466

 * Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
za okres zakończony 31 grudnia 2016 roku

  Kapitał zakładowy Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych Zyski zatrzymane Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli Kapitał własny razem
Stan na 1 stycznia 2016 roku po korektach * 495 977 2 418 270 65 (39) 3 371 422 6 285 695 625 753 6 911 448
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody                
Zysk netto - - - - 343 339 343 339 31 813 375 152
Inne całkowite dochody - - (7 170) 2 440 (7 583) (12 313) (2 050) (14 363)
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem - - (7 170) 2 440 335 756 331 026 29 763 360 789
Transakcje z właścicielami Spółki, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym                
Dywidendy - - - - (83 324) (83 324) (13 198) (96 522)
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem - - - - (83 324) (83 324) (13 198) (96 522)
Nabycie udziałów niekontrolujących, które nie skutkuje zmianą w kontroli - - - - 480 480 (39 671) (39 191)
Reklasyfikacja do zobowiązań - - - - - - (7 259) (7 259)
Transakcje z właścicielami ogółem - - - - (82 844) (82 844) (60 128) (142 972)
Stan na 31 grudnia 2016 roku 495 977 2 418 270 (7 105) 2 401 3 624 334 6 533 877 595 388 7 129 265

 * Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (kontynuacja)
za okres zakończony 31 grudnia 2015 roku

  Kapitał zakładowy Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych Zyski zatrzymane Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli Kapitał własny razem
Stan na 1 stycznia 2015 495 977 2 418 270 - 1 403 2 843 389 5 759 039 729 097 6 488 136
Korekty błędów - - - (1 081) (75 855) (76 936) (134 208) (211 144)
Stan na 1 stycznia 2015 roku* 495 977 2 418 270 - 322 2 767 534 5 682 103 594 889 6 276 992
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody *                
Zysk netto - - - - 604 552 604 552 73 667 678 219
Inne całkowite dochody - - 65 (361) (4 470) (4 766) (1 373) (6 139)
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem * - - 65 (361) 600 082 599 786 72 294 672 080
Transakcje z właścicielami Spółki, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym                
Dywidendy - - - - - - (25 576) (25 576)
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem - - - - - - (25 576) (25 576)
Nabycie udziałów niekontrolujących, które nie skutkuje zmianą w kontroli - - - - 3 806 3 806 (15 854) (12 048)
Transakcje z właścicielami ogółem - - - - 3 806 3 806 (41 430) (37 624)
Stan na 31 grudnia 2015 roku* 495 977 2 418 270 65 (39) 3 371 422 6 285 695 625 753 6 911 448

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody

  Nota za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015* przekształcone
Działalność kontynuowana      
Przychody ze sprzedaży 1 8 955 690 10 007 896
Koszt własny sprzedaży 2 (6 997 921) (7 741 978)
Zysk brutto ze sprzedaży   1 957 769 2 265 918
Koszty sprzedaży 2 (669 315) (630 248)
Koszty ogólnego zarządu 2 (729 629) (736 546)
Pozostałe przychody operacyjne 3 47 379 59 808
Pozostałe koszty operacyjne 4 (120 142) (134 527)
Zysk na działalności operacyjnej   486 062 824 405
Przychody finansowe 5 34 227 38 294
Koszty finansowe 6 (44 343) (47 576)
Koszty finansowe netto   (10 116) (9 282)
Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności   15 170 13 737
Zysk przed opodatkowaniem   491 116 828 860
Podatek dochodowy 7 (115 964) (150 641)
Zysk netto   375 152 678 219
Inne całkowite dochody      
Pozycje, które nie będą reklasyfikowane do zysków i strat      
Przeszacowanie zobowiązania z tytułu programu określonych świadczeń   (10 333) (6 987)
Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które nie będą reklasyfikowane do zysków i strat 7.3 1 937 1 309
    (8 396) (5 678)

 * Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.


Pobierz PDF Raportu Centrum dokumentów Dane interaktywne