GRUPA AZOTY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.
Ankieta Schowek Dodaj do schowka Pobierz PDF Wydrukuj Kopiuj link
Raport Roczny 2016

Rynki sprzedaży

Produkty Grupy Azoty sprzedawane są na rynkach całego świata, głównie w krajach Unii Europejskiej, a także na rynku krajowym.

Kierunki sprzedaży Grupy Azoty w rozbiciu na regiony (wg przychodów ze sprzedaży)

* bez Polski
Źródło: Opracowanie własne.

Kierunki sprzedaży Jednostki Dominującej w rozbiciu na regiony (wg przychodów ze sprzedaży)

Źródło: Opracowanie własne.

Wśród odbiorców współpracujących z Jednostką Dominującą wystąpił jeden odbiorca, którego udział w przychodach ogółem w 2016 roku przekroczył 10%. Jest to spółka Grupa Azoty ATT Polymers GmbH, podmiot zależny Jednostki Dominującej.

Zaopatrzenie w surowce strategiczne

Grupa Azoty w znacznej części zaopatruje się w materiały do produkcji oraz towary i usługi na rynku krajowym oraz w krajach Unii Europejskiej. Niektóre surowce, jak np. fosforyty czy ilmenit, kupowane są od dostawców spoza Unii Europejskiej. Ponadto istotny udział mają również surowce dostarczane w ramach Grupy Kapitałowej, tj. amoniak i częściowo siarka.

Wśród firm współpracujących z Grupą Azoty wystąpił dostawca, którego udział w kosztach zakupu surowców przekroczył 10%. Jest to spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG S.A.).

Amoniak

Strategia zakupowa w tym obszarze bazuje głównie na optymalizacji dostaw wewnątrz Grupy. Dostawy wewnątrzgrupowe realizowane są na zasadach rynkowych. Grupa Azoty, jest największym w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentem amoniaku, który wytwarzany jest w kilku instalacjach. Równolegle Grupa Azoty jest jednym z największych konsumentów tego surowca w regionie.
Grupa Azoty, poza zabezpieczeniem własnych potrzeb, sprzedaje nadwyżki amoniaku na rynku. Skuteczna realizacja procesu zakupowego jest w dużym stopniu uzależniona od sytuacji na rynku nawozowym i w sektorze gazu ziemnego.

Benzen

Dostawy benzenu realizowane są głównie na bazie kontraktów rocznych, jako dostawy uzupełniające realizowane są zakupy spotowe. Głównym kierunkiem dostaw są źródła krajowe oraz z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Rynek benzenu jest w dużym stopniu uzależniony od sytuacji na rynku ropy naftowej oraz relacji popytowo-podażowej na rynku globalnym, głównie w zakresie zapotrzebowania na benzen z rynków pozaeuropejskich.

Fenol

Strategia zakupowa w tym obszarze bazuje głównie na dostawach z rynku krajowego i krajów Unii Europejskiej oraz dostawach uzupełniających spoza Europy. Duży wpływ na sytuację na rynku fenolu w roku 2016 miał rynek benzenu (główny element formuł cenowych dla fenolu) oraz turbulencje popytowo-podażowe związane z dużą fluktuacją cen w najważniejszych europejskich notowaniach. Grupa Azoty zabezpiecza własne potrzeby na bazie bezpośrednich umów wieloletnich z największymi producentami fenolu w Europie.

Energia elektryczna

Zakup energii elektrycznej dla spółek Grupy Azoty opiera się na głównych krajowych sprzedawcach energii - PGE Obrót S.A., ENEA S.A., TAURON Sprzedaż S.A. - obsługujących dużych klientów. W wyniku przetargów na 2016 rok spółki Grupy Azoty podpisały dedykowane porozumienia transakcyjne w ramach funkcjonujących umów ramowych. Uzyskano kilkuprocentowe obniżki cen energii elektrycznej w stosunku do cen z 2015 roku. Strategia zakupowa w zakresie energii elektrycznej pozwoliła na uzyskanie konkurencyjnych cen i warunków kontraktu m. in. poprzez wykorzystanie skali zakupowej. Ze względu na zmienność tego rynku jak i zmienność regulacji prawnych z nim związanych, polityka zakupu tego surowca realizowana była na podstawie kontraktów krótkoterminowych.

Fosforyty

Dostawy fosforytów realizowane są na bazie umów okresowych lub kontraktów typu spot, w większości od producentów afrykańskich, w tym głównie z rejonu Afryki Północnej, m.in. ze względu na posiadaną relatywnie dużą dostępność oraz bogatą infrastrukturę w zakresie logistyki morskiej. Sytuacja na rynku fosforytów jest w dużym stopniu związana z sytuacją w sektorze nawozowym. W ramach Grupy Azoty realizowane są wspólne zakupy tego surowca dla Grupy Azoty POLICE i GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.

Gaz ziemny

Dostawy gazu wysokometanowego, jak i gazu ze źródeł lokalnych realizował PGNiG S.A. na podstawie umów wieloletnich. Dostawy od innych kontrahentów realizowane były w ramach umów krótkoterminowych. Grupa Azoty w 2016 roku zakupiła 70,7% gazu od PGNiG S.A., pozostałe 29,3% pochodziło z innych źródeł.

Propylen

Dostawy propylenu dla Grupy Azoty realizowane są głównie na bazie kontraktów rocznych, a jako dostawy uzupełniające realizowane są zakupy spotowe. Ceny propylenu są w dużym stopniu uzależnione od poziomu cen ropy naftowej. Grupa Azoty realizuje zdywersyfikowaną strategię zakupową opartą głównie na dostawach z krajów Unii Europejskiej oraz z Rosji i krajów byłego ZSRR. Dostawy z tego regionu w istotnym stopniu wpływają na redukcję kosztów zakupu tego surowca.

Siarka

Grupa Azoty jest największym producentem, jak i konsumentem siarki płynnej w Polsce i w regionie. Strategia zakupowa w tym obszarze bazuje na optymalizacji dostaw siarki z zasobów Grupy (Grupa Azoty SIARKOPOL) oraz równoległych dostawach siarki petrochemicznej, co gwarantuje Grupie Azoty dużą elastyczność w zakresie zabezpieczenia dostaw i znacząco obniża ryzyko ograniczeń podażowych. Ponadto Grupa Azoty dysponuje największym w Polsce zapleczem logistycznym, co stanowi dodatkową przewagę konkurencyjną. Zakupy siarki dla Grupy są realizowane w ramach scentralizowanej strategii - wspólne zakupy dla całej Grupy Azoty umożliwiają kumulację wolumenów, co pozwala na redukcję kosztów zakupu tego surowca.

Sól potasowa

Podstawowymi dostawcami soli potasowej (KCl), z uwagi na bogate źródła surowcowe i konkurencyjne warunki handlowe, są producenci z regionu byłego ZSRR (Rosja, Białoruś). Strategia zakupowa Grupy Azoty opiera się głównie na umowach ramowych. Uzupełniające dostawy są realizowane okresowo z Europy Zachodniej. Grupa Azoty realizuje scentralizowaną strategię zakupową poprzez wspólne zakupy dla Grupy Azoty POLICE i GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.

Węgiel

Zakup tego surowca dla Grupy Azoty ogranicza się głównie do zaopatrzenia na rynku krajowym. Dostawy przy większych odległościach, dużych ilościach i wymaganej jakości stają się nieopłacalne.
Na ceny miałów energetycznych w Polsce nie mają bezpośredniego wpływu ceny międzynarodowe obowiązujące w portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) i stanowią jedynie punkt odniesienia co do polityki cenowej polskich spółek węglowych.
Strategia większości spółek z Grupy Azoty w tym obszarze zakłada realizowanie zakupów w oparciu o umowy krótkoterminowe z gwarancją niezmienności ceny. Tylko spółka w Puławach, ze względu na specyfikę parametrów jakościowych realizuje umowę wieloletnią z możliwością negocjacji cen. Zawarte kontrakty zabezpieczają główne potrzeby na ten surowiec w Grupie Azoty.


Pobierz PDF Raportu Centrum dokumentów Dane interaktywne