GRUPA AZOTY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.
Ankieta Schowek Dodaj do schowka Pobierz PDF Wydrukuj Kopiuj link
Raport Roczny 2016

Czynniki istotne dla rozwoju

Krajowe stopy procentowe

W 2016 roku krajowe stopy procentowe utrzymywane były na stałym poziomie. Zgodnie z zapowiedziami Prezesa NPB, pomimo pojawienia się impulsów inflacyjnych wynikających częściowo z wzrostu cen surowców energetycznych, a częściowo wzrostu popytu konsumpcyjnego, stopy te powinny pozostać bez zmian do końca 2017 roku. Część analityków oczekuje podwyżki stóp procentowych w IV kwartale 2017 roku, jeżeli inflacja krajowa przekroczyłaby poziom 2,5% (tj. ukształtowałaby się powyżej celu Rady Polityki Pieniężnej).

Wobec powyższego podstawowa stopa bazowa oprocentowania kredytów Grupy (WIBOR 1M), winna pozostać na poziomie około 1,7%, co korzystnie wpływa na stabilizację kosztów finansowania Grupy Azoty na relatywnie niskim poziomie. Ponadto zapewnia to bezpieczną obsługę zadłużenia, również w przypadku planowanego zwiększania jego skali na finansowanie działalności inwestycyjnej.

W krajach strefy EURO utrzymują się zjawiska deflacyjne, a wobec dodatkowych zagrożeń dla wzrostu gospodarczego wynikającego z Brexit-u, Europejski Bank Centralny będzie nadal stosował poluzowania ilościowego polityki pieniężnej oraz politykę ujemnych stóp procentowych, które powinny pozostać na obecnym poziomie. Z kolei amerykański FED również z dużym prawdopodobieństwem zrealizuje w 2017 roku zapowiedzi kolejnych podwyżek stóp procentowych dla USD wobec utrzymującego się wzrostu gospodarczego i obaw o wzrost presji inflacyjnej.

Podsumowując, wydaje się że relatywnie małe jest prawdopodobieństwo niekorzystnych zmian obecnych niskich stóp referencyjnych w skali do końca 2017 roku, w odniesieniu do walut w których finansuje się Grupa Azoty - tj. PLN i EUR. Tym samym jako niskie należy ocenić ryzyko pogorszenia się sytuacji finansowej lub wyników działalności Grupy Azoty z powodu wzrostu kosztów obsługi zobowiązań finansowych.

W stosunku do stawek rynkowych przewiduje się utrzymanie relatywnie niskiego spreadu pomiędzy marżami kredytów oraz lokat oferowanych Grupie Azoty, przy czym ich niewielki wzrost może nastąpić jako skutek wprowadzonego podatku od aktywów bankowych w Polsce.

Poziom przychodów finansowych uzyskiwanych w Grupie Azoty z oprocentowania nadwyżek w ramach usługi cash-poolingu oraz lokat terminowych kompensować będzie w części koszt zewnętrznych źródeł finansowania w formie kredytów i pożyczek.

Grupa Azoty nie posiadała na 31 grudnia 2016 roku niezrealizowanych transakcji zabezpieczających stopę procentową.


Otoczenie rynkowe

Wzrost PKB na świecie w 2016 roku według szacunków Banku Światowego wyniósł 2,3%. Według prognoz przedstawionych w raporcie Global Economic Prospects w roku 2017 roku gospodarka światowa będzie rosnąć szybciej, w tempie 2,7%. Głównym czynnikiem decydującym o poprawie w koniunkturze światowej gospodarki będzie poprawa gospodarek wschodzących i rozwijających się. Dla gospodarek rozwiniętych prognozowany jest umiarkowany wzrost z poziomu 1,6% w 2016 roku do 1,8% w 2017 roku, z prognozą utrzymania tego wzrostu w 2018 roku, mimo występujących niepewności związanych z wyborami prezydenckimi w USA oraz Brexitem. Bank Światowy szacuje, że w Polsce w 2016 roku PKB wzrósł o 2,5%, obniżając się z poziomu 3,9% w 2015 roku. Prognoza Banku Światowego zakłada ponowne osiągnięcie wzrostu w kraju powyżej 3% w 2017 roku i uzyskanie wzrostu na poziomie 3,1%.

Rozwój przemysłu chemicznego będzie pozostawał skorelowany z gospodarką światową. Po stagnacji w roku 2016 roku, CEFIC szacuje, że wzrost produkcji chemicznej w Unii Europejskiej w 2017 roku wyniesie 0,5%, mimo wpływu globalizacji i wyzwań związanych z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. Oczekuje się, że dobry popyt wewnętrzny zrównoważy słabszy popyt na eksport europejskich produktów chemicznych. Mimo prognozowanego wzrostu produkcji chemicznej w Europie, udział europejskiego przemysłu chemicznego w rynku światowym zmniejsza się i obecnie zajmuje trzecie miejsce za Azją i USA pod względem sprzedaży na świecie. Według firmy Zacks Investment Research przy obecnym otoczeniu gospodarczym, producenci chemiczni w świecie mogą szukać możliwości poprawy pozycji konkurencyjnej m.in. poprzez dalsze synergie kosztowe, zwiększanie aktywności na segmentach rynku o największym potencjale wzrostu oraz zwiększanie skali działalności poprzez konsolidacje.

Na osiągnięte wyniki Grupy Azoty w perspektywie co najmniej kolejnego okresu sprawozdawczego wpływ będą miały na pewno następujące czynniki:


Czynniki wewnętrzne

Zgodnie z przyjętą Strategią do roku 2020 głównym celem prowadzonych przez Grupę Azoty działań rozwojowych jest zapewnienie trwałej poprawy pozycji konkurencyjnej oraz zmniejszenie uzależnienia od niekorzystnych zjawisk w otoczeniu makroekonomicznym, w tym rosnących kosztów energii i ochrony środowiska.

W segmencie nawozowym najważniejsze działania związane będą z dalszą optymalizacją struktury produkcji i wykorzystaniem synergii z produkcją kaprolaktamu. Grupa Azoty planuje zwiększenie skali wytwarzania nawozów granulowanych mechanicznie, dalsze obniżanie kosztów wytwarzania oraz doskonalenie jakości nawozów.

W segmencie Tworzyw główne inwestycje związane będą zarówno ze zwiększeniem skali wytwarzania poliamidów oraz pełnym zbilansowaniem zdolności produkcyjnych kaprolaktamu i poliamidów w Grupie Kapitałowej, jak i obniżeniem kosztów wytwarzania kaprolaktamu. Głównymi celami są poprawa efektywności zagospodarowania produkowanego w Grupie Azoty kaprolaktamu, zwiększenie sprzedaży wyżej przetworzonego produktu oraz obniżenie kosztu wytwarzania kaprolaktamu.

W obszarze Oxoplast zakłada się rozszerzanie oferowanego asortymentu o plastyfikatory nowej generacji – plastyfikatory nieftalanowe.

W najbliższych latach duże znaczenie będą odgrywać projekty związane z modernizacją energetyki. W Tarnowie, w Policach i w Puławach jest to dostosowywanie do wymagań Dyrektywy IED w sprawie emisji przemysłowych, natomiast w Kędzierzynie jest to budowa nowego źródła.


Pobierz PDF Raportu Centrum dokumentów Dane interaktywne