GRUPA AZOTY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.
Ankieta Schowek Dodaj do schowka Pobierz PDF Wydrukuj Kopiuj link
Raport Roczny 2016

Poręczenia i gwarancje

Informacja o udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach, głównie podmiotom powiązanym z Grupą Azoty

Udzielone poręczenia kredytów

Umowa poręczenia kredytu w rachunku bieżącym w PKO BP

W związku z zawarciem w dniu 20 września 2016 roku Aneksu nr 2 do Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, w dniu 20 września 2016 roku zawarta została przez kluczowe spółki zależne Grupy Azoty S.A., w tym Grupę Azoty PUŁAWY, Grupę Azoty POLICE oraz Grupę Azoty KĘDZIERZYN umowa poręczenia na rzecz PKO BP S.A. na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy kredytu w formie limitu kredytu wielocelowego (Umowa LKW) o łącznej wartości 240 mln zł, zastępująca dotychczasową umowę poręczenia z 23 kwietnia 2015 roku.

Poręczenia zostały udzielone przez każdego z wyżej wymienionych poręczycieli za zobowiązania Jednostki Dominującej wynikające z Umowy LKW, przy czym łączna kwota takich poręczeń wynosi nie więcej niż 120% kwoty limitu, tj. łącznie 288 mln zł, w każdym czasie w okresie kredytowania, niezależnie od przystępowania nowych podmiotów do umowy poręczenia. Udział każdego z poręczycieli w łącznej kwocie poręczeń wskazanej powyżej wynosi 1/3, w związku z tym kwota poręczeń udzielonych przez każdego z poręczycieli została ustalona w maksymalnej wysokości 96 mln zł.

W związku z zawarciem w dniu 20 września 2016 roku Aneksu nr 13 do Umowy kredytu w rachunku bieżącym, w dniu 20 września 2016 roku zawarta została przez kluczowe spółki zależne Grupy Azoty S.A., w tym Grupę Azoty PUŁAWY, Grupę Azoty POLICE oraz Grupę Azoty KĘDZIERZYN umowa poręczenia na rzecz PKO BP S.A. na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy kredytu w rachunku bieżącym (Umowa KRB) o łącznej wartości 310 mln zł, zastępująca dotychczasową umowę poręczenia z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

Poręczenia jako zabezpieczenie do Umowy KRB zostały udzielone przez każdego z wyżej wymienionych poręczycieli za zobowiązania Jednostki Dominującej wynikające z Umowy KRB, przy czym łączna kwota takich poręczeń wynosi nie więcej niż 120% kwoty limitu, tj. łącznie 372 mln zł, w każdym czasie w okresie kredytowania, niezależnie od przystępowania nowych podmiotów do umowy poręczenia. Udział każdego z poręczycieli w łącznej kwocie poręczeń wskazanej powyżej wynosi 1/3, w związku z tym kwota poręczeń udzielonych przez każdego z poręczycieli została ustalona w maksymalnej wysokości 124 mln zł.

Szczegóły opisano w Raporcie bieżącym nr 52/2016 z 20 września 2016 roku.

Poręczenia wystawione w roku obrotowym na zlecenie spółek Grupy Azoty

Rodzaj i strony poręczenia Data wystawienia Przedmiot zabezpieczenia Kwota poręczenia (w tys. zł) Termin ważności
Poręczenie spłaty kredytu udzielone przez Grupę Azoty KĘDZIERZYN w PKO BP (LKW) dla Jednostki Dominującej 20.09.2016 Umowa limitu kredytowego wielocelowego 96 000 20.09.2019
Poręczenie spłaty kredytu udzielone przez Grupę Azoty POLICE w PKO BP (LKW) dla Jednostki Dominującej 20.09.2016 Umowa limitu kredytowego wielocelowego 96 000 20.09.2019
Poręczenie spłaty kredytu udzielone przez Grupę Azoty PUŁWAY w PKO BP (LKW) dla Jednostki Dominującej 20.09.2016 Umowa limitu kredytowego wielocelowego 96 000 20.09.2019
Poręczenie spłaty kredytu udzielone przez Grupę Azoty KĘDZIERZYN w PKO BP (KRB) dla Jednostki Dominującej 20.09.2016 Umowa kredytu w rachunku bieżącym 124 000 20.09.2019
Poręczenie spłaty kredytu udzielone przez Grupę Azoty POLICE w PKO BP (KRB) dla Grupy Azoty S.A. 20.09.2016 Umowa kredytu w rachunku bieżącym 124 000 20.09.2019
Poręczenie spłaty kredytu udzielone przez Grupę Azoty PUŁAWY w PKO BP (KRB) dla Jednostki Dominującej 20.09.2016 Umowa kredytu w rachunku bieżącym 124 000 20.09.2019
Poręczenie spłaty kredytu udzielone przez Grupę Azoty POLICE w BNP Paribas dla AFRIG S.A. 20.12.2016 (aneks) Umowa Wielocelowej Linii Kredytowej 97 328 (22 mln EUR) 18.12.2024

Poręczenia udzielone po dniu bilansowym

Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej udzieliła zgody na poręczenie za Grupę Azoty ATT Polymers GmbH do kwoty 1 800 tys. EUR, celem zabezpieczenia dotacji udzielanej przez Bank Inwestycyjny Kraju Związkowego Brandenburgia (ILB) na sfinansowanie 20% nakładów na przedsięwzięcie pn. „Budowa Centrum Logistycznego” w Guben.
W dniu 14 lutego 2017 roku, Jednostka Dominująca zawarła z Grupą Azoty ATT Polymers GmbH umowę o udzieleniu poręczenia, a następnie udzieliła poręczenia za w/w spółkę zależną do kwoty 1 800 tys EUR.
Udzielenie poręczenia na rzecz ILB służy zabezpieczeniu dotacji udzielanej Grupie Azoty ATT Polymers GmbH w kwocie 1,5 mln EUR na sfinansowanie 20% nakładów na „Budowę Centrum Logistycznego” w Guben (łączna wartość inwestycji to 7,47 mln EUR).

Gwarancje wystawione na zlecenie Grupy Azoty

Grupa Azoty nie wystawiła w 2016 roku gwarancji których łączna wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Gwarancje wystawione w roku obrotowym przez lub na zlecenie spółek Grupy Azoty

Rodzaj i strony gwarancji Data wystawienia Przedmiot zabezpieczenia Kwota gwarancji (w tys. zł) Termin ważności
Gwarancja Bankowa udzielona na zlecenie Grupy Azoty Automatyka Sp. z o.o. dla GTC Force Sp. z o.o. 05.01.2016 Umowa 001/GTC/2015 kompleksowa realizacja branży AKPiA dla zadań: „Budowa tłoczni gazu na KGZ Czarna Sędziszowska” oraz „Zabudowa dodatkowej sprężarki na OZG Dzików-KGZ Lubaczów” 43 09.12.2018
Gwarancja udzielona na zlecenie Grupy Azoty POLICE dla PGE S.A. 08.03.2016 Gwarancja dobrego wykonania umowy w przetargu nieograniczonym 316 30.04.2018
Gwarancja bankowa udzielona na zlecenie Grupy Azoty KĘDZIERZYN wystawiona przez PKO BP S.A. na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 17.03.2016 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na dostawę 40% technicznego roztworu mocznika dla O. Elektrownia Opole 135 30.04.2018
Gwarancja bankowa udzielona na zlecenie Grupy Azoty KĘDZIERZYN wystawiona przez PKO BP S.A. na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 17.03.2016 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na dostawę 40% technicznego roztworu mocznika dla O. Elektrownia Turów 373 30.04.2018
Akredytywa standby udzielona na zlecenie Grupy Azoty POLICE dla MET 04.05.2016 Zabezpieczenie zapłaty do kontraktu (instalacja oczyszczania spalin Elektrociepłowni EC-II) 5 433 (1,3 mln USD) 31.12.2016
Gwarancja Bankowa udzielona na zlecenie Grupy Azoty Automatyka Sp. z o.o. dla Honeywell Sp. z o.o. 30.05.2016 Umowa o podwykonawstwo zawarta w dniu 28.01.2016 r. na dostawę towarów i świadczenie usług na potrzeby projektu KGHM Smelter 76 30.05.2018
Gwarancja udzielona na zlecenie Grupy Azoty Prorem Sp. z o.o. dla Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. 11.07.2016 Gwarancja dobrego wykonania umowy, podmiot niepowiązany 396 10.07.2019
Gwarancja Bankowa udzielona na zlecenie Grupy Azoty Automatyka Sp. z o.o. dla INŻYNIERIA RZESZÓW 14.07.2016 Umowa podwykonawcza nr 24/546/2016/P kompleksowe wykonanie robót branży elektrycznej i AKPiA wraz z robotami towarzyszącymi związanymi z pracą na czynnym obiekcie w ramach Inwestycji p.n. „Rozbudowa i przebudowa obiektów części osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Tarnowie” 301 31.05.2017
Gwarancja Bankowa udzielona na zlecenie Grupy Azoty Automatyka Sp. z o.o. dla ELEKTROBUDOWA S.A. 21.07.2016 Umowa podwykonawcza nr 1132-3201/Z/011/2015/PZ kompleksowe wykonanie instalacji AKPiA na inwestycji pn. „Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną około 50-60 MWe wraz z gospodarkami towarzyszącymi w TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy” 93 20.07.2019
Gwarancja udzielona na zlecenie Prozap Sp. z o.o. dla SABIC, Arabia Saudyjska 22.07.2016 Gwarancja zwrotu zaliczki 252 31.03.2017
Gwarancja udzielona na zlecenie Remzap Sp. z o.o. dla Grupy Azoty PUŁAWY 13.08.2016 Gwarancja dobrego wykonania umowy 58 01.07.2018
Gwarancja Bankowa udzielona na zlecenie Grupy Azoty Automatyka Sp. z o.o. dla Valmet Automation Sp. z o.o. 25.08.2016 Umowa 198/K/PR/511591/2015 na wykonanie dostaw i usług w zakresie instalacji AKPiA w ramach realizacji inwestycji „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Białymstoku” 65 30.01.2018
Rodzaj i strony gwarancji Data wystawienia Przedmiot zabezpieczenia Kwota gwarancji (w tys. zł) Termin ważności
Gwarancja Bankowa udzielona na zlecenie Grupy Azoty Automatyka Sp. z o.o. dla VALMET AUTOMATION Sp. z o.o. 25.08.2016 Umowa nr 228/K/PR/511504_ZAK/2016 realizacja dostaw, montażu i uruchomienia branży AKPiA dla Etapu 1 zadania inwestycyjnego „NOWA ELEKTROCIEPŁOWNIA W GRUPIE AZOTY w ZAKŁADACH AZOTOWYCH KĘDZIERZYN S.A.” 476 13.01.2017
Gwarancja udzielona na zlecenie Grupy Azoty PUŁAWY dla dostawcy mocznika 09.09.2016 Gwarancja została wystawiona w ramach Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej z PKO BP S.A. 500 tys. USD 31.08.2017
Gwarancja Bankowa udzielona na zlecenie Grupy Azoty Automatyka Sp. z o.o. dla Zeppelin Systems GmbH Friedrichshafen 03.11.2016 Umowa dotyczy projektu, dostawy i wykonania systemu sterowania transportem pneumatycznym na Instalacji Poliamidy na terenie Grupy Azoty S.A. w Tarnowie 160 06.01.2017
Gwarancja udzielona na zlecenie Grupy Azoty POLICE dla GAZ-SYSTEM S.A. 01.12.2016 Gwarancja zapłaty do umowy przesyłania paliwa gazowego 4 301 30.11.2017
Gwarancja udzielona na zlecenie Grupy Azoty POLICE dla PSE S.A. 15.12.2016 Gwarancja zapłaty do umowy przesyłania energii elektrycznej 300 30.04.2017
Gwarancja bankowa udzielona na zlecenie Grupy Azoty KĘDZIERZYN wystawiona przez PKO BP S.A. na rzecz ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Świeże Górne 21.12.2016 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy RZP-WnJ.2100.2.2016/1 212 31.01.2018

 Źródło: Opracowanie własne.

Gwarancje aneksowane na zlecenie Grupy Azoty

Grupa nie aneksowała w 2016 roku gwarancji, których łączna wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Gwarancje aneksowane w roku obrotowym na zlecenie spółek Grupy Azoty

Rodzaj i strony gwarancji Data wystawienia Przedmiot zabezpieczenia Kwota gwarancji (w tys. zł) Termin ważności
Aneksy do gwarancji bankowej wystawionej przez PKO BP S.A. na rzecz Izby Celnej, na zlecenie Grupy Azoty KĘDZIERZYN 17.03.2016 - Aneks nr 1
22.04.2016 – Aneks nr 2
29.04.2016 – Aneks nr 3
Gwarancja zapłaty długu celnego 100 31.12.2016 (+ 60 dnia tj. do 01.03.2017)
Aneks do gwarancji dla IZBY CELNEJ w Szczecinie, na zlecenie Grupy Azoty POLICE 18.03.2016 Gwarancja zapłaty długu celnego 4 000 23.03.2017
Aneks do gwarancji bankowej wystawionej przez PKO BP S.A. na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – System S.A., na zlecenie Jednostki Dominującej 04.11.2016 – Aneks nr 5 Zabezpieczenie umowy przesyłu gazu 63 30.11.2017
Aneks do gwarancji bankowej wystawionej przez PKO BP S.A. na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – System S.A., na zlecenie Jednostki Dominującej 04.11.2016 – Aneks nr 6 Zabezpieczenie umowy przesyłu gazu 1 151 30.11.2017
Aneks do gwarancji bankowej wystawionej przez PKO BP S.A. na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – System S.A., na zlecenie Jednostki Dominującej 04.11.2016 – Aneks nr 5 Zabezpieczenie umowy przesyłu gazu 841 30.11.2017

 

Rodzaj i strony gwarancji Data wystawienia Przedmiot zabezpieczenia Kwota gwarancji (w tys. zł) Termin ważności
Aneks do gwarancji bankowej wystawionej przez PKO BP S.A. na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – System S.A., na zlecenie Grupy Azoty KĘDZIERZYN 10.11.2016 – Aneks nr 2 Zabezpieczenie Umowy przesyłowej nr 2012/U/1126/ZUP z dnia 03.12.2012 r. z późn. zm. 3 105 30.11.2017
Aneksy do gwarancji bankowej wystawionej przez PKO BP S.A. na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – System S.A., na zlecenie Grupy Azoty KĘDZIERZYN 10.11.2016 - Aneks nr 1
22.04.2016 – Aneks nr 2
29.04.2016 – Aneks nr 3
Zabezpieczenie Umowy przesyłowej nr 2014/U/9040/ZUP z dnia 11.03.2014 r. z późn. zm. 90 30.11.2017
Aneks do gwarancji dla PSE S.A., na zlecenie Grupy Azoty POLICE 15.11.2016 Gwarancja zapłaty do umowy przesyłania energii elektrycznej 800 31.12.2017
Aneks do gwarancji dla IZBY CELNEJ w Krakowie na zlecenie, Jednostki Dominującej 30.11.2016 Gwarancja zapłaty długu celnego 450 01.03.2018
Aneks do akredytywy standby dla MET, na zlecenie Grupy Azoty POLICE 28.12.2016 Zabezpieczenie zapłaty do kontraktu (instalacja oczyszczania spalin Elektrociepłowni EC-II) 5 433 (1,3 mln USD) 31.12.2017

Źródło: Opracowanie własne.

Wystawione akredytywy
Akredytywy wystawione na zlecenie Grupy Azoty PUŁAWY

W dniu 4 lutego 2016 roku na zlecenie Grupy Azoty PUŁAWY, bank PKO BP S.A. otworzył akredytywę importową na kwotę 1 496 tys. EUR na okres do dnia 19 sierpnia 2016 roku. Beneficjentem akredytywy jest dostawca urządzenia. Akredytywa została otwarta w ramach Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego. W dniu 23 sierpnia 2016 roku nastąpiło jej rozliczenie.

Akredytywy wystawione na zlecenie Grupy Azoty POLICE

W dniu 4 maja 2016 roku na zlecenie Grupy Azoty POLICE, bank PKO BP S.A. otworzył akredytywę standby na kwotę 1 300 tys. USD na okres do dnia 31 grudnia 2016 roku tytułem zabezpieczenia zapłaty do kontraktu dotyczącego instalacji oczyszczania spalin Elektrociepłowni EC-II.


Pobierz PDF Raportu Centrum dokumentów Dane interaktywne