GRUPA AZOTY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.
Ankieta Schowek Dodaj do schowka Pobierz PDF Wydrukuj Kopiuj link
Raport Roczny 2016

Kredyty i pożyczki

Informacje o udzielonych pożyczkach, głównie podmiotom powiązanym z Grupą Azoty

Wszystkie pożyczki zostały zawarte w PLN, o ile nie wskazano inaczej. Oprocentowanie pożyczek w walucie PLN oparte jest o zmienne rynkowe stopy procentowej WIBOR, powiększone o marżę banku, natomiast kredytów w EUR, o zmienne rynkowe stopy procentowej EURIBOR powiększone o marżę banku.

Pożyczki udzielone w ramach Grupy Azoty

Umowa pożyczki Grupy Azoty KĘDZIERZYN z ZAKSA S.A.

W dniu 7 stycznia 2016 roku ZAKSA S.A. spłaciła pożyczkę, udzieloną na podstawie Umowy pożyczki zawartej 18 listopada 2015 roku, poprzez kompensatę wzajemnych wierzytelności, wynikających z Umowy pożyczki oraz Umowy o świadczeniu usług reklamowych, zawartej w dniu 9 października 2015 roku za usługi świadczone w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.

W dniu 14 listopada 2016 roku Grupa Azoty KĘDZIERZYN udzieliła spółce ZAKSA S.A. pożyczki w kwocie 500 tys. zł na finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka została spłacona 16 stycznia 2017 roku poprzez kompensatę wzajemnych wierzytelności wynikających z Umowy pożyczki z 14 listopada 2016 roku oraz Umowy o świadczeniu usług reklamowych zawartej w dniu 9 października 2015 roku w terminie płatności faktury wystawionej przez spółkę ZAKSA S.A. na podstawie Umowy o świadczeniu usług reklamowych z dnia 9 października 2015 roku za usługi świadczone w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Pożyczki udzielone przez Jednostkę Dominującą Grupie Azoty KĘDZIERZYN

W ramach zawartej Umowy o finansowanie wewnątrzgrupowe z dnia 23 kwietnia 2015 roku, w dniu 25 stycznia 2016 roku został zaakceptowany wniosek Grupy Azoty KĘDZIERZYN o udzielenie finansowania w formie pożyczki na kwotę 2 770 232,50 PLN z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie ciągłej produkcji OXOPLAST® OT". Kwotę pożyczki uruchomiono w dniu 29 stycznia 2016 roku.

W ramach zawartej Umowy o finansowanie wewnątrzgrupowe z dnia 23 kwietnia 2015 roku na podstawie wniosku Grupy Azoty KĘDZIERZYN o udzielenie finansowania w formie pożyczki na kwotę 209 920 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nowa elektrociepłownia w GA ZAK S.A. – etap I” uruchomiono kolejne transzę pożyczki w tym:

Aneks do Umowy pożyczki udzielonej przez Grupę Azoty PUŁAWY spółce BBM Sp. z o.o.

W dniu 15 czerwca 2016 roku Grupa Azoty PUŁAWY oraz BBM Sp. z o.o. podpisały:

W dniu 29 września 2016 roku BBM Sp. z o.o. dokonała wcześniejszej spłaty 5 rat pożyczki udzielonej przez Grupę Azoty PUŁAWY w wysokości 555 tys. zł.

Umowa pożyczki Grupy Azoty POLICE z African Investment Group S.A.

W dniu 23 września 2016 roku Grupa Azoty POLICE zawarła umowę pożyczki ze spółką zależną African Investment Group S.A. z siedzibą w Dakarze, na podstawie której udzieliła African Investment Group S.A. pożyczki w łącznej kwocie 4 800 tys. EUR (20 611 tys. zł wg kursu średniego NBP z dnia 23 września 2016 roku). Pożyczka została udzielona w celu uregulowania zobowiązań AFRIG S.A. wobec dostawców towarów i usług oraz na kontynuację prac badawczo-rozwojowych, na okres od dnia 23 września 2016 roku do dnia ostatecznej spłaty, który ma nastąpić nie później niż 24 miesiące od dnia podpisania Umowy. Dnia 22 grudnia 2016 roku Spółka AFRIG S.A. dokonała spłaty pożyczki wraz z odsetkami.

Umowa pożyczki udzielonej przez Grupę Azoty PUŁAWY spółce Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

W okresie lipiec - grudzień 2016 roku Zakłady Azotowe Chorzów S.A. nie dokonały spłaty Grupie Azoty PUŁAWY siedmiu miesięcznych rat w wysokości 560 tys. zł z tytułu umowy pożyczki z dnia 2 kwietnia 2014 roku oraz siedmiu miesięcznych rat w wysokości 72 tys. zł z tytułu umowy pożyczki z dnia 13 marca 2015 roku. Łączne zadłużenie Zakładów Azotowych Chorzów S.A. na dzień 31 grudnia 2016 roku (kapitał) wynosi 42 452 tys. zł, w tym z tytułu braku spłaty rat w terminie 4 424 tys. zł. Terminowo i zgodnie z umową regulowane są wymagane odsetki.

Dnia 22 grudnia 2016 roku Zarząd Zakładów Azotowych Chorzów S.A. zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY o konsolidację zadłużenia z tytułu w/w pożyczek oraz o zmianę terminów spłat rat.

Aneks do Umowy pożyczki udzielonej przez Grupę Azoty PUŁAWY spółce SCF Natural Sp. z o.o.

W dniu 27 grudnia 2016 roku podpisany został Aneks nr 1 do Umowy pożyczki z dnia 7 maja 2014 roku w kwocie 600 tys. zł. Aneks dotyczy zmiany harmonogramu i wydłużenia okresu spłaty pożyczki. Umowa obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku.

Umowa pożyczki Grupy Azoty POLICE z Supra Agrochemia Sp. z o.o.

Grupa Azoty POLICE dokonała wypłaty kolejnych transz pożyczki udzielonej w 2014 roku spółce zależnej Supra Agrochemia Sp. z o.o.:

Na dzień 31 grudnia 2016 roku całkowita kwota pożyczki wyniosła 12 237 tys. zł.

Spłata pożyczki została prolongowana do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Pożyczki udzielone poza Grupą Kapitałową

Po dacie bilansowej

Grupa Azoty POLICE w dniu 3 lutego 2017 roku zawarła umowę pożyczki z Pogonią Szczecin S.A. na kwotę 1 230 tys. zł. Pożyczkę wypłacono w dniu 6 lutego 2017 roku. Pożyczka została spłacona w dniu 14 marca 2017 roku.

Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek

W 2016 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego raportu za 2016, w Grupie Azoty nie wystąpiły przypadki niespłaconych kredytów i pożyczek lub naruszenia istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki.

Wszystkie umowy dotyczące kredytów i pożyczek zostały zawarte w PLN, o ile nie wskazano inaczej. Oprocentowanie kredytów w walucie PLN oparte jest o zmienne rynkowe stopy procentowej WIBOR, powiększone o marżę banku, natomiast kredytów w EUR, o zmienne rynkowe stopy procentowej EURIBOR powiększone o marżę banku.

W 2016 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego raportu, spółki Grupy Azoty podpisały następujące istotne umowy, porozumienia i aneksy do umów o charakterze finansowym (prezentowane w porządku chronologicznym):

Aneks do Umowy kredytu pomiędzy Remzap Sp. z o.o. a Bankiem Millennium S.A.

W dniu 25 stycznia 2016 spółka Remzap Sp. z o.o. podpisała z Bankiem Millennium S.A. aneks do Umowy kredytu z dnia 27 stycznia 2012 roku udzielonego na kwotę 2 mln zł. Aneks przedłużył czas obowiązywania umowy do dnia 26 stycznia 2017 roku.

Aneks do Umowy kredytu pomiędzy Agrochem Sp. z o.o. a Bankiem Pekao S.A.

W dniu 29 stycznia 2016 spółka Agrochem Sp. z o.o. podpisała z Bankiem Pekao S.A. aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym zwiększający limit kredytu z kwoty 5 mln zł do 10 mln zł. Umowa kredytu obowiązywała do dnia 31 stycznia 2017 roku.

Umowa faktoringu pomiędzy Jednostką Dominującą a BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.

W dniu 12 lutego 2016 roku Jednostka Dominująca zawarła z BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. Umowę faktoringową z limitem 25 mln zł, na okres do dnia 12 października 2016 roku, przeznaczoną na finansowanie wierzytelności z odroczonym terminem płatności wobec wybranych kontrahentów krajowych.

Umowa podlegała następnie automatycznemu odnowieniu na kolejny rok do dnia 12 października 2017 roku.

Zmiana do Umowy kredytu pomiędzy AFRIG S.A. a BGŻ BNP Paribas S.A.

W dniu 25 lutego 2016 roku spółka AFRIG S.A. zwarła zmianę do Umowy wielocelowej linii kredytowej w banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. z dnia 18 lutego 2014 roku, wydłużając bieżący okres udostępnienia kredytu do dnia 17 lutego 2017 roku oraz dostosowując jej zabezpieczenia do standardów umów kredytowych w Grupie.

Następnie w dniu 20 grudnia 2016 roku spółka AFRIG S.A. zwarła zmianę do Umowy wielocelowej linii kredytowej w banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. z dnia 18 lutego 2014 roku, wydłużając bieżący okres udostępnienia kredytu do dnia 17 lutego 2019 roku oraz zwiększając kwotę dostępnego limitu kredytu z 13 mln EUR do 22 mln EUR.

Umowa kredytu pomiędzy Agrochem Puławy Sp. z o. o. a Bankiem Pekao S.A.

W dniu 21 kwietnia 2016 spółka Agrochem Puławy Sp. z o.o. podpisała z Bankiem Pekao S.A. Umowę kredytu obrotowego na kwotę 10 mln zł, z terminem ważności do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Aneks do Umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych pomiędzy Grupą Azoty Prorem Sp. z o.o. a PKO BP S.A.

W dniu 10 maja 2016 roku Grupa Azoty Prorem Sp. z o.o. zawarła z bankiem PKO BP aneks nr 1 do umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych z dnia 15 maja 2015 roku, przedłużający okres obowiązywania umowy o kolejne 12 miesięcy (do dnia 13 maja 2017 roku). Dostępny limit gwarancji to 2 mln zł.

Umowa kredytu Grupy Azoty PUŁAWY z BZ WBK S.A.

W dniu 31 maja 2016 roku wygasła Umowa o kredyt w rachunku bieżącym zawarta z Bankiem Zachodnim WBK S.A. na kwotę 50 mln zł. Umowa nie została przedłużona z uwagi m.in. na korzystną bieżącą i planowaną płynność Grupy Azoty PUŁAWY oraz celem nieponoszenia prowizji z tytułu niewykorzystanego limitu.

Pożyczka Zakładów Azotowych Chorzów S.A. z WFOŚiGW

W czerwcu 2016 roku Zakłady Azotowe Chorzów S.A. zredukowały wartość zabezpieczenia dla pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) o kwotę 805,7 tys. zł, a w dniu 2 stycznia 2017 roku Zakłady Azotowe Chorzów S.A. złożyły wniosek o częściowe umorzenie przedmiotowej pożyczki.

Aneksy do umów dyskonta wierzytelności z mBankiem

Aneks do Umowy o dyskonto wierzytelności w mBank

Jednostka Dominująca zawarła z mBankiem S.A. w dniu 25 maja 2016 roku aneks do Umowy o dyskonto wierzytelności w walucie EUR z dnia 30 lipca 2010 roku, w ramach którego wydłużyła okres jej ważności do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Aneks do Umowy elektronicznego nabycia wierzytelności w mBanku

Jednostka Dominująca zawarła z mBankiem S.A. w dniu 25 maja 2016 roku Aneks do Umowy elektronicznego nabycia wierzytelności w walucie EUR (wobec jednostek zewnętrznych) z dnia 24 września 2014 roku, wydłużając termin jej ważności do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym w PKO BP

W dniu 20 września 2016 roku Jednostka Dominująca (reprezentując równocześnie pozostałe spółki z Grupy) podpisała Aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym dla Grupy, w ramach którego zwiększono kwotę kredytu z 302 mln zł do 310 mln zł oraz wydłużono termin ważności umowy z dnia 30 września 2016 do dnia 30 września 2019 roku.

Szczegóły opisano w Raporcie bieżącym nr 52/2016 z dnia 20 września 2016 roku.

Aneks do umowy kredytu w formie Limitu Kredytu Wielocelowego z PKO BP

W dniu 20 września 2016 roku Jednostka Dominująca wraz z Grupą Azoty PUŁAWY, Grupą Azoty POLICE, Grupą Azoty KĘDZIERZYN oraz Grupą Azoty ATT Polymers GmbH, zawarła aneks do Umowy Kredytu w formie Limitu Kredytu Wielocelowego z PKO BP, w ramach którego zwiększono kwotę kredytu z 237 mln zł do 240 mln zł oraz:

Szczegóły opisano w Raporcie bieżącym nr 52/2016 z dnia 20 września 2016 roku.

Umowa cash poolingu rzeczywistego z PKO BP

W dniu 20 września 2016 roku Jednostka Dominująca (reprezentując równocześnie pozostałe spółki Grupy) podpisała Umowę cash poolingu rzeczywistego, która zastąpiła wypowiedzianą z dniem 30 września 2016 roku umowę cash poolingu wirtualnego w PKO BP.

Szczegóły opisano w Raporcie bieżącym nr 52/2016 z dnia 20 września 2016 roku.

Umowy kredytu Agrochem Puławy Sp. z o.o. z Bankiem Pekao S.A.

W dniu 28 października 2016 roku spółka AGROCHEM PUŁAWY Sp. z o.o. zawarła z Bankiem Pekao S.A Umowę kredytu obrotowego na kwotę 15 mln zł z czasem obowiązywania do dnia 31 lipca 2017 roku oraz Umowę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na kwotę 18 mln zł z czasem obowiązywania do dnia 31 października 2017 roku.

Umowy kredytu Grupa Azoty PUŁAWY z Bankiem Pekao S.A.

W dniu 29 listopada 2016 roku podpisany został przez Grupę Azoty PUŁAWY z Bankiem Pekao S.A. Aneks nr 8 do Umowy o limit debetowy o charakterze Intra-day w rachunku bieżącym na kwotę 2 mln zł. Aneks dotyczy przedłużenia okresu kredytowania do dnia 30 listopada 2017 roku.

Umowa kredytu otwartego w rachunku bieżącym Grupy Azoty POLICE w BGK

W dniu 12 listopada 2016 roku wygasła Umowa kredytu otwartego w rachunku bieżącym zawarta w listopadzie 2013 roku pomiędzy Grupą Azoty POLICE a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Umowa zawarta była na kwotę 80 mln zł.

Po dniu bilansowym, w dniu 25 stycznia 2017 roku, podpisana została nowa Umowa kredytu otwartego w rachunku bieżącym pomiędzy Grupą Azoty POLICE a Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę 80 mln zł na okres 3 lat do 24 stycznia 2020 roku.

Aneks do Umowy o limit debetowy o charakterze Intra-day Grupy Azoty PUŁAWY z Bankiem Pekao S.A.

W dniu 29 listopada 2016 roku podpisany został Aneks nr 8 do Umowy o limit debetowy o charakterze Intra-day w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Pekao S.A. na kwotę 2 mln zł. Aneks dotyczy przedłużenia okresu kredytowania do dnia 30 listopada 2017 roku.

Umowa kredytu inwestycyjnego Grupy Azoty Prorem Sp. z o.o. w PKO BP

W dniu 20 grudnia 2016 roku spółka Grupa Azoty Prorem Sp. z o.o. złożyła wypowiedzenie umowy kredytu inwestycyjnego w PKO BP z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynął w marcu 2017 roku. Na dzień 31 grudnia 2016 roku kwota kredytu do spłaty wynosi 1 266 tys. zł.


Pobierz PDF Raportu Centrum dokumentów Dane interaktywne