GRUPA AZOTY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.
Ankieta Schowek Dodaj do schowka Pobierz PDF Wydrukuj Kopiuj link
Raport Roczny 2016

Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe

Charakterystyka struktury jednostkowych aktywów i pasywów

W 2016 roku wartość aktywów Jednostki Dominujacej wzrosła do poziomu 6 443 256 tys. zł, tj. o 586 631 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec 2015 roku. Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan aktywów trwałych wyniósł 5 632 399 tys. zł, a stan aktywów obrotowych 810 857 tys. zł.

Do najistotniejszych zmian, jakie nastąpiły po stronie aktywów sprawozdania z sytuacji finansowej w 2015 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, można zaliczyć:

 Struktura aktywów

  2016 2015* zmiana zmiana %
Aktywa trwałe, w tym: 5 632 399 5 240 330 392 069 7,5
Rzeczowe aktywa trwałe 1 435 521 1 106 972 328 549 29,7
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych 3 871 587 3 832 536 39 051 1,0
Pozostałe aktywa finansowe 244 220 218 115 26 105 12,0
Wartości niematerialne 50 864 50 442 422 0,8
Aktywa obrotowe, w tym: 810 857 616 295 194 562 31,6
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 326 031 111 942 214 089 191,2
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 226 678 252 726 (26 048) (10,3)
Zapasy 171 256 188 843 (17 587) (9,3)
Pozostałe aktywa finansowe 53 944 29 186 24 758 84,8
Aktywa razem 6 443 256 5 856 625 586 631 10,0

Źródło: Opracowanie własne.
Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3.3 w Informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania finansowego.

Istotne zmiany jakie nastąpiły po stronie pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej w badanym okresie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego:

Struktura pasywów

Wyszczególnienie 2016 2015* zmiana zmiana %
Kapitał własny 4 517 137 4 382 771 134 366 3,1
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 1 282 420 1 043 852 238 568 22,9
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek 1 166 290 935 550 230 740 24,7
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 46 136 50 679 (4 543) (9,0)
Rezerwy 25 992 24 446 1 546 6,3
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 23 241 29 770 (6 529) (21,9)
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 643 699 430 002 213 697 49,7
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek 307 375 48 962 258 413 527,8
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 269 889 324 464 (54 575) (16,8)
Pozostałe zobowiązania finansowe 58 131 46 055 12 076 26,2
Pasywa razem 6 443 256 5 856 625 586 631 10,0

Charakterystyka struktury skonsolidowanych aktywów i pasywów

W 2016 roku wartość aktywów Grupy Azoty wzrosła do poziomu 11 051 920 tys. zł, tj. o 556 846 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec 2015 roku. Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan aktywów trwałych wyniósł 7 651 480 tys. zł, a stan aktywów obrotowych 3 400 440 tys. zł.

Do najistotniejszych zmian, jakie nastąpiły po stronie aktywów sprawozdania z sytuacji finansowej w 2016 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, można zaliczyć:

Struktura aktywów

  2016 2015* zmiana zmiana %
Aktywa trwałe, w tym: 7 651 480 6 942 663 708 817 10,2
Rzeczowe aktywa trwałe 6 387 823 5 664 447 723 376 12,8
Wartości niematerialne 530 577 522 442 8 135 1,6
Prawo wieczystego użytkowania gruntów 485 396 492 061 (6 665) (1,4)
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych 112 935 111 095 1 840 1,7
Nieruchomości inwestycyjne 59 504 52 204 7 300 14,0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 45 548 64 124 (18 576) (29,0)
Aktywa obrotowe, w tym: 3 400 440 3 552 411 (151 971) (4,3)
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 1 073 396 1 096 286 (22 890) (2,1)
Zapasy 858 029 958 769 (100 740) (10,5)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 641 711 753 144 (111 433) (14,8)
Pozostałe aktywa finansowe 591 661 498 711 92 950 18,6
Prawa majątkowe 214 675 226 931 (12 256) (5,4)
Aktywa razem 11 051 920 10 495 074 556 846 5,3

Źródło: Opracowanie własne.
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Istotne zmiany jakie nastąpiły po stronie pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej w badanym okresie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego:

Struktura pasywów

Wyszczególnienie 2016 2015* zmiana zmiana %
Kapitał własny 7 129 265 6 911 448 217 817 3,2
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 2 072 368 1 727 659 344 709 20,0
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek 1 372 047 1 047 450 324 597 31,0
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 321 209 326 968 (5 759) (1,8)
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 196 805 188 381 8 424 4,5
Rezerwy 97 692 100 740 (3 048) (3,0)
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 1 850 287 1 855 967 (5 680) (0,3)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 1 602 929 1 576 538 26 391 1,7
Pozostałe zobowiązania finansowe 67 485 56 672 10 813 19,1
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek 52 034 118 880 (66 846) (56,2)
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 39 917 33 167 6 750 20,4
Rezerwy 39 324 45 647 (6 323) (13,9)
Pasywa razem 11 051 920 10 495 074 556 846 5,3

Źródło: Opracowanie własne.
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Jednostkowe wskaźniki finansowe

Wskaźniki rentowności

  2016 2015*
Rentowność brutto na sprzedaży 15,9 % 16,2 %
Rentowność EBIT (1,9) % 0,2 %
Rentowność EBITDA 4,2 % 5,4 %
Rentowność zysku netto 14,5 % 11,8 %
ROA 3,5 % 3,6 %
ROCE (0,5) % 0,1 %
ROE 5,0 % 4,8 %
Rentowność aktywów trwałych 4,0 % 4,0 %

Źródło: Opracowanie własne.
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3.3 w Informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania finansowego.

Konstrukcje wskaźników:

Jednostkowe wyniki finansowe 

Grupa Azoty osiągnęła w 2016 roku dodatni wynik EBITDA kształtujący się na poziomie 64 858 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 224 775 tys. zł.
Wynik EBITDA był niższy o 30 638 tys. zł, a zysk netto wzrósł o 15 720 tys. zł w porównaniu do wyników uzyskanych w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

Jednostkowe wyniki finansowe Grupy Azoty

Wyszczególnienie 2016 2015* zmiana zmiana %
Przychody ze sprzedaży 1 552 332 1 768 984 (216 652) (12,2)
Koszt własny sprzedaży (1 305 013) (1 482 315) 177 302 (12,0)
Zysk brutto ze sprzedaży 247 319 286 669 (39 350) (13,7)
Koszty sprzedaży (92 494) (94 088) 1 594 (1,7)
Koszty ogólnego zarządu (162 346) (160 144) (2 202) 1,4
(Strata)/Zysk ze sprzedaży (7 521) 32 437 (39 958) (123,2)
Strata na pozostałej działalności operacyjnej (21 658) (28 082) 6 424 (22,9)
(Strata)/Zysk na działalności operacyjnej (29 179) 4 355 (33 534) (770,0)
Przychody finansowe netto 249 086 204 581 44 505 21,8
Zysk przed opodatkowaniem 219 907 208 936 10 971 5,3
Podatek dochodowy 4 868 119 4 749 3 990,8
Zysk netto 224 775 209 055 15 720 7,5
EBIT (29 179) 4 355 (33 534) (770,0)
Amortyzacja 94 037 91 141 2 896 3,2
EBITDA 64 858 95 496 (30 638) (32,1)

Źródło: Opracowanie własne.
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3.3 w Informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania finansowego.

Poziom przychodów ze sprzedaży zmniejszył się w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 12,2%, co przy jednoczesnym spadku poziomu kosztów własnych sprzedaży o 12,0% skutkowało wypracowaniem przez Grupę Azoty zysku brutto ze sprzedaży. Zysk brutto ze sprzedaży w 2016 roku był niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 39 350 tys. zł.
Pomimo obniżenia się kosztów sprzedaży, zmniejszeniu straty na działalności operacyjnej i nieznacznemu tylko przyrostowi kosztów ogólnego zarządu, wygenerowana została strata na działalności operacyjnej. Ostatecznie na wypracowany zysk przed opodatkowaniem wpłynęły przychody finansowe, w które wchodziły głównie otrzymane dywidendy.

Jednostkowe wyniki finansowe segmentów

EBIT w ujęciu segmentów

  Nawozy-Agro Tworzywa Energetyka Pozostałe
Przychody zewnętrzne ze sprzedaży 694 659 808 824 24 784 24 065
Zysk/(Strata) brutto ze sprzedaży 16 203 (26 741) 3 604 (587)
EBIT 12 845 (31 462) 819 (11 381)

Źródło: Opracowanie własne.

Wynik ze sprzedaży produktów Grupy Azoty w 2016 roku był determinowany przede wszystkim sytuacją rynkową w segmentach Nawozy-Agro oraz Tworzywa. Poziom przychodów ze sprzedaży, w relacji do roku poprzedniego, we wszystkich segmentach uległ obniżeniu. W segmencie Nawozy-Agro o 16,8%, w segmencie Tworzywa o 8,4%, w segmencie Energetyka o 3,4%, w segmencie Pozostałe o 4,8%.

Przychody ze sprzedaży według segmentów operacyjnych

Źródło: Opracowanie własne.
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3.3 w Informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania finansowego.

 Struktura przychodów ze sprzedaży według segmentów operacyjnych

Źródło: Opracowanie własne.
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3.3 w Informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania finansowego.

Udział poszczególnych segmentów w strukturze przychodów, w porównaniu do 2015 roku, uległ niewielkim zmianom - zwiększył się w segmentach Tworzywa (o 2,2 pp.), Energetyka (o 0,1 pp.) oraz Pozostałe (o 0,2 pp.), a zmniejszył się segmencie Nawozy-Agro (o 2,5 pp.).

Segment Nawozy-Agro

W 2016 roku przychody ze sprzedaży w segmencie Nawozy-Agro wyniosły 694 659 tys. zł i stanowiły 44,7% całkowitych przychodów ze sprzedaży Jednostki Dominującej. W porównaniu 2015 roku poziom przychodów Segmentu i jego udział w przychodach ogółem Jednostki Dominującej uległ zmniejszeniu (o 16,8% i o 2,3 pp.).
Na działalności segmentu Nawozy-Agro odnotowano dodatni wynik EBIT.
Około 70,3% sprzedaży produktów segmentu Nawozy stanowiła sprzedaż na rynku krajowym.

Segment Tworzywa

Przychody ze sprzedaży w 2016 roku w segmencie Tworzywa wyniosły 808 824 tys. zł i stanowiły 52,1% całkowitych przychodów ze sprzedaży Jednostki Dominującej. Wartość tych przychodów uległa obniżeniu w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 8,4%.
Ponad 76,7% przychodów ze sprzedaży produktów zostało wygenerowanych ze sprzedaży na rynkach zagranicznych.
W porównaniu do 2015 roku strata na wyniku EBIT tego segmentu zwiększyła się.

Segment Energetyka

Przychody ze sprzedaży w segmencie Energetyka w 2016 roku wyniosły 24 784 tys. zł i stanowiły około 1,6% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. Przychody tego segmentu zmniejszyły się w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (o 3,4%). Na działalności tego segmentu odnotowano dodatni wynik EBIT.

Segment Pozostałe

W segmencie Pozostałe, w 2016 roku, odnotowano przychody ze sprzedaży na poziomie 24 065 tys. zł. Stanowią one 1,55% całkowitych przychodów ze sprzedaży, a ich wartość spadła w porównaniu do 2015 roku o 26,9%. Wygenerowany wynik EBIT segmentu Pozostałe w 2016 roku był ujemny.

Skonsolidowane wskaźniki finansowe

Wskaźniki rentowności

  2016 2015*
Rentowność brutto na sprzedaży 21,9 % 22,6 %
Rentowność EBIT 5,4 % 8,2 %
Rentowność EBITDA 11,2 % 13,1 %
Rentowność zysku netto 4,2 % 6,8 %
ROA 3,4 % 6,5 %
ROCE 5,3 % 9,5 %
ROE 5,3 % 9,8 %
Rentowność aktywów trwałych 4,9 % 9,8 %

Źródło: Opracowanie własne.
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Konstrukcje wskaźników:

Wskaźniki płynności

  2016 2015*
Wskaźnik bieżącej płynności 1,8 1,9
Wskaźnik wysokiej płynności 1,4 1,4
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,7 0,7

 Źródło: Opracowanie własne.
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Konstrukcje wskaźników:

 Kształtowanie się kapitału obrotowego*

Źródło: Opracowanie własne.
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3.1 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wskaźniki efektywności zarządzania

  2016 2015*
Okres rotacji zapasów 44 45
Okres inkasa należności 43 39
Okres spłaty zobowiązań 83 73
Cykl gotówkowy/konwersji gotówki 5 11

Źródło: Opracowanie własne.
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Konstrukcje wskaźników:

 Wskaźniki zadłużenia

Rodzaj wskaźnika 2016 2015*
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 35,5 % 34,1 %
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 18,8 % 16,5 %
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 16,7 % 17,7 %
Wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym 181,7 % 192,9 %
Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek 1 441,2 % 2 144,1 %

Źródło: Opracowanie własne.
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Konstrukcje wskaźników:

 Skonsolidowane wyniki finansowe segmentów

EBIT w ujęciu segmentów

  Nawozy-Agro Tworzywa Chemia Energetyka Pozostałe
Przychody zewnętrzne ze sprzedaży 5 115 652 1 117 842 2 295 327 239 748 187 121
Zysk/(Strata) brutto ze sprzedaży 456 799 (81 239) 180 447 15 221 (12 403)
EBIT 426 618 (81 878) 170 687 14 577 (43 942)

Źródło: Opracowanie własne.

Wynik ze sprzedaży produktów Grupy Azoty w 2016 roku był determinowany przede wszystkim sytuacją rynkową w segmencie Nawozy-Agro. Poziom przychodów ze sprzedaży w segmencie Nawozy-Agro obniżył się o 15,6% w relacji do roku poprzedniego. Wzrost przychodów nastąpił tylko w segmencie Energetyka o 14,6%. W pozostałych segmentach odnotowano spadek poziomu przychodów: w segmencie Tworzywa o 10,4%, w segmencie Chemia o 0,3% oraz segmencie Pozostałe o 1,8%.

Przychody ze sprzedaży według segmentów operacyjnych

Źródło: Opracowanie własne.
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Struktura przychodów ze sprzedaży według segmentów operacyjnych

 

Źródło: Opracowanie własne.
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Udział poszczególnych segmentów w strukturze przychodów, w porównaniu do 2015 roku, uległ nieznacznym zmianom - wzrósł w segmentach Chemia (o 2,6 pp.), Energetyka (0,6 pp.) i Pozostałe (0,2 pp.), zmniejszył się w segmencie Nawozy-Agro (o 3,4 pp.). Udział segmentu Tworzywa w strukturze przychodów nie uległ zmianie.

Segment Nawozy-Agro

W 2016 roku przychody ze sprzedaży w segmencie Nawozy-Agro wyniosły 5 115 652 tys. zł i stanowiły 57,1% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. W porównaniu 2015 roku poziom przychodów i udział segmentu w przychodach ogółem Grupy uległ zmniejszeniu (o 15,6%)
Na działalności segmentu Nawozy-Agro odnotowano dodatni wynik EBIT.
Około 70,7% sprzedaży produktów segmentu Nawozy stanowiła sprzedaż na rynku krajowym.

Segment Tworzywa

Przychody ze sprzedaży w 2016 roku w segmencie Tworzywa wyniosły 1 117 842 tys. zł i stanowiły 12,5% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. Wartość przychodów segmentu uległa obniżeniu w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 10,4%. W porównaniu do 2015 roku wynik EBIT tego segmentu uległ obniżeniu.
Ponad 89,0% przychodów ze sprzedaży produktów zostało wygenerowanych ze sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Segment Chemia

W 2016 roku przychody ze sprzedaży w segmencie Chemia wyniosły 2 295 327 tys. zł i były nieznacznie niższe od przychodów uzyskanych w porównywalnym okresie roku poprzedniego o 0,3%. Udział segmentu Chemia w całości osiąganych przychodów kształtuje się na poziomie 25,6%. W porównaniu do 2015 roku wynik EBIT tego segmentu uległ zdecydowanej poprawie. Na działalności tego segmentu odnotowano dodatni wynik EBIT w wysokości 170 687 tys. zł.
Około 45,2% sprzedaży produktów segmentu Chemia stanowiła sprzedaż na rynkach zagranicznych.

Segment Energetyka

Przychody ze sprzedaży w segmencie Energetyka w 2016 roku wyniosły 239 748 tys. zł i stanowiły około 2,7% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. Przychody tego segmentu wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 14,6%. Na działalności tego segmentu odnotowano dodatni wynik EBIT.

Segment Pozostałe

W segmencie Pozostałe w 2016 roku odnotowano przychody ze sprzedaży na poziomie 187 121 tys. zł. Stanowią one 2,1% całkowitych przychodów ze sprzedaży, a ich wartość zmniejszyła się w porównaniu do 2015 roku o 1,8%. Wygenerowany wynik EBIT segmentu Pozostałe w 2016 roku był ujemny.

Skonsolidowane wyniki finansowe

Grupa Azoty osiągnęła w 2016 roku dodatni wynik EBITDA kształtujący się na poziomie 1 005 783 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 375 152 tys. zł.
Powyższe wyniki ekonomiczne były odpowiednio niższe o 303 432 tys. zł oraz o 303 067 tys. zł od wyników uzyskanych w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

Struktura jednostkowych kosztów rodzajowych

Koszty działalności operacyjnej w 2016 roku kształtowały się na poziomie 1 550 610 tys. zł i były niższe od poniesionych w okresie porównawczym o 139 358 tys. zł. Obniżeniu uległy koszty zużycia materiałów i energii, podatków i opłat, usług obcych oraz kosztów związanych z wynagrodzeniami, narzutami i pozostałymi świadczeniami.

Koszty w układzie rodzajowym

  2016 2015* zmiana zmiana %
Amortyzacja 92 530 89 109 3 421 3,8
Zużycie materiałów i energii 908 697 1 034 121 (125 424) (12,1)
Usługi obce 297 230 302 567 (5 337) (1,8)
Wynagrodzenia, narzuty i pozostałe świadczenia 185 322 187 737 (2 415) (1,3)
Podatki i opłaty 41 729 53 441 (11 712) (21,9)
Pozostałe koszty rodzajowe 25 102 22 993 2 109 9,2
Razem 1 550 610 1 689 968 (139 358) (8,2)

Źródło: Opracowanie własne.
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3.3 w Informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania finansowego.

Inne koszty rodzajowe

Inne koszty rodzajowe, z wyłączeniem zużycia materiałów i energii, w 2016 roku stanowiły 41,4% kosztów rodzajowych ogółem. W porównywalnym okresie 2015 roku ich udział stanowił 38,8%. Struktura tych kosztów uległa w stosunku do okresu porównawczego niewielkim zmianom.

Struktura innych kosztów rodzajowych [w %]

  2016 2015*
Amortyzacja 6,0 5,3
Usługi obce 19,2 17,9
Wynagrodzenia, narzuty i poz. świadczenia 12,0 11,1
Podatki i opłaty 2,7 3,2
Pozostałe koszty rodzajowe 1,6 1,4
Razem 41,4 38,8

Źródło: Opracowanie własne.
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3.3 w Informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania finansowego.

Struktura skonsolidowanych kosztów rodzajowych

Koszty działalności operacyjnej w 2016 roku kształtowały się na poziomie 8 327 548 tys. zł i były niższe od poniesionych w okresie porównawczym o 618 167 tys. zł. Obniżeniu uległy koszty zużycia materiałów i energii, usług obcych oraz podatków i opłat i to one wpłynęły na spadek kosztów rodzajowych ogółem. Wzrosły koszty amortyzacji, koszty związane z wynagrodzeniami, narzutami i pozostałymi świadczeniami oraz pozostałe koszty rodzajowe.


Pobierz PDF Raportu Centrum dokumentów Dane interaktywne