GRUPA AZOTY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.
Ankieta Schowek Dodaj do schowka Pobierz PDF Wydrukuj Kopiuj link
Raport Roczny 2016

Środowisko naturalne

Bezpieczeństwo

Grupa Azoty prowadzi działalność, która wymaga zachowania najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa, minimalizujących ryzyko wystąpienia awarii przemysłowych. Stosowane w spółkach rozwiązania zapewniają odpowiednie warunki wytwarzania, składowania, transportu oraz dystrybucji substancji w celu zachowania wymogów ochrony środowiska naturalnego. Spółki Grupy Azoty działają w branży chemicznej i zaliczane są do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Spółki, będąc świadomymi możliwych konsekwencji prowadzonej działalności, dążą do ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko.

Dzięki wdrożeniom najnowszych rozwiązań technologicznych, spółki aktywnie działają na rzecz ochrony środowiska naturalnego, niejednokrotnie odnosząc korzyści bilansowe z tego tytułu. Fundamentalną zasadą obowiązującą w Grupie Azoty jest prowadzenie procesów produkcyjnych w sposób odpowiedzialny oraz bezpieczny. Spółki Grupy opracowały i wdrożyły odpowiednie programy zapobiegania awariom oraz regularnie raportują kwestie związane z bezpieczeństwem.

Na terenach zakładów Grupy Azoty obowiązują ponadto odpowiednie plany ratownicze oraz systemy zarządzania bezpieczeństwem. Ze względu na charakter prowadzonej działalności Grupa Azoty podlega przepisom Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Wodnego, Ustawy o odpadach oraz innym uregulowaniom prawnym w zakresie ochrony środowiska, BHP i p-poż. Powyższe akty normatywne nakładają na spółki Grupy zobowiązania w zakresie prowadzonej działalności produkcyjnej, inwestycyjnej, rekultywacji zanieczyszczonych gruntów oraz zapewnienia odpowiednich warunków wytwarzania, składowania, transportu oraz dystrybucji produktów.

Spółki Grupy Azoty zostały wyróżnione Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy. Jest to nagroda wręczana przedsiębiorstwom, które wdrożyły efektywne systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz prowadzą skuteczną profilaktykę BHP.

Został wdrożony Program Obserwacji Bezpiecznych Zachowań STOPTM, zadaniem którego jest wzrost zaangażowania w sprawy bhp osób kierujących pracownikami oraz pracowników wszystkich szczebli, rozwój umiejętności postrzegania zagrożeń, poprawa komunikacji w sprawach bhp, wzrost świadomości nt. znaczenia bezpieczeństwa pracy, tzw. budowa „nowych postaw”.

W 2016 roku w Grupie Azoty przeprowadzone zostały wspólne kontrole przez trzy państwowe organy nadzoru i kontroli: Państwowa Straż Pożarna, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Kontrole zakończyły się stwierdzeniem brakiem uchybień i nieprawidłowości.

Emisje

Grupa Azoty wdrożyła wiele rozwiązań, które mają pozytywny wpływ na ochronę środowiska w obszarze emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Dzięki zastosowanym urządzeniom ochrony powietrza możliwe jest zmniejszenie odprowadzanych gazów i pyłów do powietrza:

Jednostka Dominująca prowadzi pomiary emisji oraz pomiary stężeń odprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza na emitorach odprowadzających znaczące ładunki zanieczyszczeń. Pomiary emisji prowadzi się w sposób ciągły (elektrociepłownia, instalacja kwasu azotowego dwuciśnieniowego) oraz okresowo na wytypowanych emitorach instalacji technologicznych. Pomiary emisji i stężeń substancji dla poszczególnych emitorów są wykonywane zgodnie z wymaganiami prawnymi i administracyjnymi. Z uwagi na uczestnictwo w systemie handlu emisjami zakładowej elektrociepłowni od 2005 roku oraz instalacji chemicznych od 2013 roku Spółka dokonuje corocznej weryfikacji raportów rocznych i uzyskuje uprawnienia.

W trosce o czyste powietrze Jednostka Dominująca systematycznie monitoruje powietrze w pięciu punktach pomiarowych na terenie Tarnowa. Lokalizacja poszczególnych punktów pomiarowych ma na celu objęcie kontrolą szerokiego obszaru, jaki może być poddany oddziaływaniu pyłów i gazów emitowanych z terenu zakładu.

Grupa Azoty POLICE szczególny nacisk kładzie na przestrzeganie zapisów Pozwolenia Zintegrowanego oraz aktualnych przepisów prawa w zakresie emisji zanieczyszczeń z węzłów produkcyjnych do powietrza. Obecnie Spółka objęła monitoringiem ciągłym dwie instalacje:

Spółka monitoruje pomiary zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych do powietrza, zgodnie z wymaganiami określonymi w Pozwoleniu Zintegrowanym. Celem ograniczenia emisji zanieczyszczeń na instalacjach charakteryzujących się znacznym udziałem w emisji zanieczyszczeń przeprowadzane są prace remontowo-modernizacyjne węzłów oczyszczania, przy znacznych nakładach finansowych (wymiany tkanin filtracyjnych, remonty płuczek i skruberów, modernizacja filtrów pyłowych). Spółka spełnia wymagania prawne w zakresie zintegrowanej ochrony powietrza oraz terminowo wywiązuje się z obowiązkowej sprawozdawczości dla zewnętrznych organów nadzorujących. W czterech punktach pomiarowych Spółka prowadzi monitoring 24 godzinny w zakresie imisji zanieczyszczeń. Lokalizacja punktów pozwala na ocenę oddziaływania zanieczyszczeń powstających podczas normalnej pracy wytwórni.

Gospodarka odpadami

Głównym odpadem powstającym w Jednostce Dominującej są popioły i żużle. Mokry popiół został wykorzystany gospodarczo, a popiół lotny przekazano odbiorcom w celu zastosowania w budownictwie. Około 50% odpadów niebezpiecznych stanowiły zużyte oleje i smary, które w całości przekazywane były do MIS-Polska, a następnie do rafinerii, gdzie wykorzystywane są do produkcji nowego oleju. Pozostała część odpadów niebezpiecznych to opakowania po środkach niebezpiecznych oraz zużyte katalizatory zawierające substancje niebezpieczne.

Odpady tworzyw sztucznych w Jednostce Dominującej poddawane są procesowi odzysku w instalacjach produkcyjnych Compoundingu PA6 oraz Compoundingu POM. W 2016 roku poddano odzyskowi w w/w instalacjach 74,8 ton tworzyw sztucznych.

Jednostka Dominująca prowadzi także selektywną zbiórkę surowców wtórnych (m.in. makulatury, tworzyw sztucznych, drewna, szkła, zużytych baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Grupa Azoty, mając na uwadze aspekty środowiskowe, we wszystkich umowach zawieranych z firmami zewnętrznymi w zakresie odbioru odpadów oraz wykonywania usług związanych z wytworzeniem odpadów zawiera klauzulę, zgodnie z którą odpady przejęte od Spółki mają być zagospodarowane lub unieszkodliwione zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach. Grupa Azoty współpracuje z Branżową Organizacją Odzysku oraz Krajową Izbą Gospodarczą w celu realizacji obowiązku uzyskania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu opakowań w tym wielomateriałowych i niebezpiecznych.

Głównym odpadem technologicznym w Grupie Azoty POLICE jest fosfogips, który w całości został unieszkodliwiony poprzez składowanie na zakładowym składowisku fosfogipsu. Gospodarowanie odpadami w Spółce realizowane było zgodnie z warunkami określonymi w Pozwoleniu Zintegrowanym.

Ponadto w celu realizacji obowiązku uzyskania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu opakowań, w tym opakowań wielomateriałowych i/lub po środkach niebezpiecznych, Grupa Azoty POLICE współpracuje z TOM Organizacją Odzysku oraz Polską Izbą Odzysku i Recyklingu Opakowań.

W 2016 roku Grupa Azoty PUŁAWY przekazała do odzysku 80 221 ton mieszanek popiołowo – żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie z czerwca 2016 roku w zakresie gospodarki odpadami, w tym prawidłowości wnoszenia opłat z tytułu  składowania odpadów, nie wykazała nieprawidłowości w tym obszarze.

Gospodarka wodno-ściekowa

Woda w Grupie Azoty wykorzystywana jest do celów technologicznych, chłodniczych, celów pitnych, jako surowiec do produkcji wód specjalnych oraz do celów ochrony przeciwpożarowej. Jednostka Dominująca czerpie wodę z dwóch źródeł: z ujęcia powierzchniowego na prawym brzegu rzeki Dunajec i ujęcia podziemnego z utworów czwartorzędowych, z pierwszego poziomu wodonośnego. Pozwolenia wodno-prawne regulują wielkość poboru wody.

W wyniku prowadzonych procesów produkcyjnych na terenie Jednostki Dominującej generowane są ścieki, które dzielą się na następujące rodzaje: technologiczne, bytowo-gospodarcze, wody pochłodnicze i wody opadowe. Ścieki kierowane są podziemną kanalizacją przemysłową oraz rurociągami umieszczonymi na estakadach do oczyszczalni. W zależności od ich specyfiki kierowane są w celu oczyszczenia do Centralnej Oczyszczalni Ścieków (COŚ) i Biologicznej Oczyszczalni Ścieków (BOŚ). Do Centralnej Oczyszczalni Ścieków kierowane są ścieki przemysłowe wraz ze ściekami socjalnymi, gdzie są oczyszczane przy użyciu procesów mechaniczno-chemicznych. Z kolei do Biologicznej Oczyszczalni Ścieków kierowane są ścieki przemysłowe zawierające substancje biologicznie rozkładalne. Ten rodzaj ścieków jest dodatkowo przesyłany do oczyszczenia w oczyszczalni ścieków Tarnowskich Wodociągów. Wody opadowe i pochłodnicze z terenu Grupy Azoty S.A. odprowadzane są oddzielnym kolektorem EF+A0 poprzez zbiornik retencyjny i przelew „Sutro” do wód powierzchniowych rzeki Dunajec.

Jednostka Dominująca jest odpowiednio przygotowana na wypadek ewentualnej awarii. W celu zapobiegania przedostania się zanieczyszczeń istnieje możliwość całkowitego zamknięcia przez zasuwę odpływu z kolektora wód opadowych i przepompowanie całej objętości ścieków do Centralnej Oczyszczalni. Istnieje również możliwość przekazania całej objętości generowanych przez Grupę Azoty ścieków do Zakładu Oczyszczalni Ścieków Tarnowskich Wodociągów.

Parametry ścieków monitorowane są na bieżąco w poszczególnych punktach sieci kanalizacyjnej za pomocą automatycznych analizatorów. Na bieżąco z określoną częstotliwością prowadzone są analizy laboratoryjne zanieczyszczeń w ściekach. Określone w pozwoleniu zintegrowanym warunki odprowadzania ścieków są dotrzymane.

Grupa Azoty POLICE prowadzi gospodarkę wodno-ściekową w sposób zrównoważony. Spółka dba o spełnianie standardów emisyjnych zgodnych z posiadanym Pozwoleniem Zintegrowanym poprzez nadzór nad  procesem oczyszczania ścieków.

Spółka dla zabezpieczenia celów technologicznych i energetycznych pobiera wodę z dwóch ujęć powierzchniowych:

Pobierana woda wykorzystywana jest do celów technologicznych, chłodniczych i przeciwpożarowych. W trakcie procesów produkcyjnych wytwarzane są ścieki przemysłowe (technologiczne), które są kierowane do Zakładowej Oczyszczalni Ścieków. Natomiast wody pochłodnicze i opadowe z terenu zakładu odprowadzane są bezpośrednio do wód powierzchniowych (rzeka Odra). Wody pochłodnicze podlegają stałemu automatycznemu monitoringowi pH.

Ścieki technologiczne, odcieki ze składowiska fosfogipsu, odcieki ze składowiska siarczanu żelaza (II), ścieki bytowe, ścieki komunalne z miasta Police oczyszczane są w zbiorczej zakładowej mechaniczno–chemicznej oczyszczalni ścieków.

Monitoring ścieków oczyszczonych prowadzony jest zgodnie z zapisami pozwolenia zintegrowanego. Aktualnie pomiary przepływu ścieków dokonywane są w sposób ciągły, natomiast pomiar jakości odprowadzanych ścieków do wody dokonywany jest w regularnych odstępach czasu przez laboratorium akredytowane. Badania wykonywane są metodykami referencyjnymi wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Spółka spełnia wszystkie określone w pozwoleniu zintegrowanym wymogi dotyczące ilości pobieranej wody, ilości odprowadzonych ścieków, wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych oraz ilości ścieków opadowych i wód pochłodniczych.

Dnia 9 czerwca 2016 roku została opublikowana Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/902 z dnia 30 maja 2016 roku ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik BAT w odniesieniu do wspólnych systemów oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzania nimi w sektorze chemicznym (CWW). W związku z powyższym Grupa Azoty PUŁAWY jako prowadzący instalacje oczyszczania ścieków, zobowiązane są do dostosowania się do wymagań przedmiotowych Konkluzji BAT do dnia 8 czerwca 2020 roku. W Grupie Azoty PUŁAWY powołano strukturę projektową dla programu do spraw wypracowania kompleksowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki osadami.  W ramach zespołu zadaniowego ds. gospodarki ściekowej podpisano umowę z firmą zewnętrzną na opracowanie koncepcji techniczno-kosztowej zagospodarowania i zrzutu wszystkich strumieni ścieków powstających w Grupie Azoty PUŁAWY i dostosowania ich jakości oraz sposobu ich odprowadzania do wymagań dotyczących parametrów ścieków zrzucanych do odbiornika zgodnie z obowiązującymi BAT dla branży chemicznej i innymi przepisami prawnymi. Zespół zadaniowy do spraw osadów dokonał analizy stanu obecnego i możliwych kierunków zagospodarowania osadów generowanych przez Spółkę. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w zakresie gospodarki odpadami, w tym prawidłowości wnoszenia opłat z tytułu składowania odpadów,  nie wykazała żadnych nieprawidłowości w tym obszarze.

Hałas

Procesy produkcyjne często wiążą się z emitowaniem hałasu, dlatego w spółkach Grupy Azoty już na etapie projektowania instalacji dobierane są urządzenia o odpowiednich parametrach. Zgodnie z pozwoleniami zintegrowanymi poziom hałasu nie może przekraczać dopuszczalnych wartości. Dotyczy to zarówno hałasu na stanowisku pracy, jak i tego, który jest emitowany do środowiska. Grupa Azoty prowadzi monitoring hałasu w środowisku.

Dobór urządzeń o właściwych parametrach emisji hałasu lub metod jego ograniczenia dotyczy zarówno hałasu na stanowisku pracy, jak i tego, który jest emitowany do środowiska. Zgodnie z pozwoleniami zintegrowanymi poziom hałasu nie może przekraczać dopuszczalnych wartości.

 Do podstawowych źródeł hałasu mających wpływ na klimat akustyczny należą m.in. źródła związane z funkcjonowaniem instalacji (kompresory, sprężarki i turbosprężarki, mieszadła reaktorów i destylatorów, napędy granulatorów), źródła związane z pracą węzłów pomocniczych (takich jak rurociągi przesyłowe, układy pompowe, wentylatory, chłodnie, transportery ślimakowe i taśmowe), źródła związane z pracą maszyn i urządzeń podczas procesów rozruchu i zatrzymania instalacji.

Stosuje się typowe sposoby ograniczania uciążliwości akustycznej takie jak:

W 2016 roku wykonane zostały pomiary emisji hałasu wokół Grupy Azoty S.A. zgodnie z wymogami zawartymi w pozwoleniach zintegrowanych.

Zgodnie z wymogami pozwolenia zintegrowanego Grupa Azoty POLICE ostatnie pomiary emisji hałasu wokół Zakładu w porze dziennej i nocnej wykonała w 2015 roku. Normy hałasu zostały dotrzymane.

Inwestycje proekologiczne

Do najważniejszych realizowanych w 2016 roku inwestycji proekologicznych w Jednostce Dominującej należały:

Efektem zabudowy turbozespołu jest zmniejszenie ilości spalanego węgla i obniżenie ilość emitowanych zanieczyszczeń do powietrza. Realizacja projektów odsiarczania i odazotowania spalin związana jest z wymaganiami dostosowania przemysłowych obiektów energetycznego spalania do standardów emisji określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie standardów emisyjnych z instalacji oraz Dyrektywą IED. Wszystkie projekty obejmowały modernizację istniejącej infrastruktury elektrociepłowni EC-2 oraz jej dostosowanie do nowych standardów emisji. Realizacja projektów spowoduje zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska oraz poprawi jakość powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw. Projekty instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Jednostce Dominującej uzyskały dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014, a zabudowa turbozespołu została dofinansowana z Krajowego Planu Inwestycyjnego.

Inwestycje zabudowy nowego turbozespołu i instalacji odazotowania spalin zostały zakończone w 2016 roku i trwa ich rozruch. Ukończenie realizacji inwestycji odsiarczania spalin planowane jest w 2017 roku.

W Grupie Azoty KĘDZIERZYN finalizowany jest I etap  budowy nowej elektrociepłowni, który ma na celu odtworzenie mocy wytwórczych energii cieplnej i energii elektrycznej elektrociepłowni wraz z dostosowaniem do zmian ilościowych w zapotrzebowaniu na energię cieplną i energię elektryczną oraz w oparciu o rozwiązania zgodne z rosnącymi wymaganiami środowiskowymi.

W Grupie Azoty POLICE największą z realizowanych inwestycji prośrodowiskowych jest  projekt węzła oczyszczania spalin wraz z modernizacją elektrociepłowni ECII, którego efektem będzie dostosowanie pracy instalacji elektrociepłowni do wymagań Dyrektywy 2010/75/UE dotyczących emisji NOx, SOx i pyłów.

W Grupie Azoty PUŁAWY w 2016 roku rozpoczęto dwie inwestycje związane z ochroną jakości powietrza: oczyszczania gazów odlotowych z lotnych związków organicznych – Wydział Produkcji Opakowań oraz spalania gazów z uwodornienia benzenu w piecach odwodornienia cykloheksanolu. Dodatkowo zaplanowano modernizację kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji NOx.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej zrealizowano zadanie polegajace na zamontowaniu chłodnicy na drugim ciągu Wydziału Przygotowania Gazu, w efekcie nastąpiło ograniczenie o około 150 kg/dobę ładunku ścieków odprowadzanych do kanalizacji przemysłowej z drugiego ciągu instalacji przygotowania gazu.

Polityka zrównoważonego rozwoju

Grupa Azoty wypracowała strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju w oparciu wieloletnią Strategię Zrównoważonego Rozwoju. Strategia ta została wypracowana w oparciu o dotychczasowe dobre praktyki Spółki oraz badania i analizy zarówno wewnątrz Spółki, jak i wśród interesariuszy, a jej fundamentem jest strategia biznesowa. Dzięki takiemu podejściu, Grupa Azoty podnosi swoją wartość ekonomiczną, jednocześnie budując wartość dla interesariuszy.

Strategia jest odzwierciedleniem zintegrowanego podejścia do działań podejmowanych w zakresie:

Strategia Zrównoważonego Rozwoju zbudowana jest na trzech filarach:

Projekt Wspólnych Wdrożeń

Wraz z końcem 2012 roku z sukcesem zakończono rozpoczęty w II półroczu 2008 roku Projekt Wspólnych Wdrożeń. Projekt realizowany przez Jednostkę Dominującą we współpracy z japońską firmą Mitsubishi Corporation był efektem podpisania protokołu z Kioto i dotyczył ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, m.in. podtlenku azotu, który jest emitowany z instalacji KDC.

Przez cały okres trwania projektu w latach 2008-2012 rzeczywista wielkość wygenerowanych jednostek ERU wyniosła 2 670 356, co w konsekwencji przełożyło się na zysk przewyższający 100 mln zł.

Ze względu na wagę projektu, cały okres jego trwania wymagał ciągłego monitoringu i nadzoru zarówno ze strony kierownictwa, jak i pracowników obsługujących instalacje. Wygenerowane Jednostki ERU były wielokrotnie weryfikowane przez firmę zewnętrzną i dopiero końcowy raport, potwierdzający stosowanie wymaganych norm i metodyk, umożliwiał przekazanie jednostek do sprzedaży.

Od 2013 roku spółka nadal redukuje emisję podtlenku azotu, jako jednego z gazów cieplarnianych, do poziomu jak podczas realizacji Projektu Wspólnych Wdrożeń. Jest to działalność, którą Jednostka Dominująca prowadzi jako jeden z elementów spełniania kryteriów BAT (najlepszych dostępnych technologii).

Respect Index

Celem projektu RESPECT jest wyłonienie spółek prowadzących w nienaganny sposób komunikację z rynkiem poprzez raporty bieżące i okresowe oraz swoje strony internetowe. Warunkiem jest m.in. odpowiedzialne społecznie zachowanie wobec środowiska, społeczności i pracowników.

Wybór spółek, które ostatecznie wchodzą w skład Indeksu odbywa się zgodnie z procedurą zakładającą trójetapowość tego procesu. Analizie poddawane są kwestie finansowe, strategia i zasady zarządzania organizacją, czynniki środowiskowe, polityka pracownicza i relacje z pracownikami oraz wpływ na rynek, a także relacje z klientami. Grupa Azoty S.A. znajduje się tym samym w gronie stabilnych i godnych zaufania organizacji. Fakt ten stanowi dodatkowe potwierdzenie dla inwestorów, że Grupa Azoty jest stabilna, bezpieczna i zarządzana zgodnie z najwyższymi standardami opartymi o zasady zrównoważonego rozwoju. W 2016 roku Jednostka Dominująca wzięła udział w kolejnym badaniu społecznej odpowiedzialności w spółkach publicznych i otrzymała dyplom uczestnika Respect Index.

Dowodem troski o zrównoważony rozwój Grupy Azoty i odpowiedzialne zarządzanie jest fakt, iż nieprzerwanie od 19 listopada 2009 roku Grupa Azoty S.A. jest notowana w RESPECT Index.

SPOT

W trosce o bezpieczeństwo ludzi i ich mienie oraz środowisko zakłady Grupy Azoty służą swoją pomocą przy awariach związanych z transportem materiałów niebezpiecznych. W 2000 roku Grupa Azoty wraz z innymi producentami chemikaliów oraz Polską Izbą Przemysłu Chemicznego utworzyła system Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych (SPOT).

Celem systemu jest pomoc przy usuwaniu skutków awarii, związanych z transportem materiałów niebezpiecznych. System służy poprawie bezpieczeństwa przewozu na terytorium naszego kraju, a w przypadku zaistnienia zagrożenia pozwala na skuteczne usunięcie jego skutków połączonymi siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i podmiotów, wchodzących w skład systemu SPOT. Aktywne zapobieganie ewentualnym zagrożeniom i stratom materialnym oraz udzielanie pomocy służbom ratowniczym, sprawia, że transport materiałów niebezpiecznych może być realizowany w sposób pewny i bezpieczny. W 2016 roku odbyły się ćwiczenia doskonalące w zakresie działalności SPOT w Grupie Azoty S.A.

W 2016 roku Grupa Azoty PUŁAWY aktywnie uczestniczyła w programie System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT. Prowadzono także wspólnie z Grupą Azoty POLICE przetłaczanie amoniaku z wykolejonych cystern w Szczecinie w dniach 15-19 lutego 2016 roku. Podczas tych działań wykorzystano opracowaną i sprawdzoną w Grupie Azoty PUŁAWY unikatową technikę przetłaczania amoniaku w warunkach polowych.

Standardy zarządzania

W Grupie Azoty obowiązuje Polityka Zarządzania Korporacji. Dokument ten precyzuje ogół zamierzeń i kierunków działań Grupy Azoty. Polityka Zarządzania Korporacji przedstawia misję i wizję oraz cele strategiczne spółek wchodzących w skład Grupy, które realizowane są w oparciu o systemy zarządzania zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami.

Dla wypełniania przyjętej misji wyznaczono następujące cele strategiczne:

Spółki wchodzące w skład Grupy Azoty realizują cele strategiczne w oparciu o systemy zarządzania, zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami. Priorytety działalności, takie jak wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i ochronę środowiska, efektywność energetyczną, bezpieczeństwo zdrowotne żywności, minimalizowanie strat środowiskowych, priorytetowe traktowanie klienta, są skutecznie nadzorowane i zapewniają efektywne zarządzanie.

W prowadzonych działaniach Grupa Azoty przestrzega przepisów prawnych i innych oraz dąży do ciągłego doskonalenia efektów naszej działalności, a także minimalizowania związanego z nią ryzyka.

Systemy zarządzania

Grupa Azoty realizuje Politykę Zarządzania, która gwarantuje, że cele strategiczne osiągane są w oparciu o zintegrowany system zarządzania, zgodny z międzynarodowymi standardami.

Priorytety działalności: wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i środowisko są skutecznie nadzorowane i zapewniają efektywne zarządzanie. Zintegrowany System Zarządzania jest zbudowany w oparciu o zasady priorytetowego traktowania klienta, minimalizowania strat środowiskowych i ryzyka zagrożeń oraz ciągłego doskonalenia.

W Jednostce Dominującej obowiązują:

W okresie objętym sprawozdaniem Spółki Grupy Azoty utrzymywały i doskonaliły wdrożone systemy zarządzania. Została zachowana ważność certyfikatów potwierdzających zgodność funkcjonujących systemów z odpowiednimi wymaganiami. Realizowano również działania doskonalące wynikające z przeprowadzonych audytów zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie certyfikowanych systemów zarządzania oraz wniosków przyjętych podczas Przeglądu Zarządzania. Na bieżąco prowadzone były działania dla integracji systemów zarządzania w Grupie Azoty z udziałem powołanego w tym celu Zespołu, który m.in. na bieżąco śledzi zmiany w normach i inicjuje działania dostosowawcze dotyczące przygotowania do certyfikacji systemów zarządzania wg wymagań norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

W okresie objętym sprawozdaniem w Spółkach Grupy Azoty kontynuowano działania podejmowane w celu wdrożenia systemu zarządzania energią wg wymagań normy ISO 50001.

Uprawnienia do emisji CO2

W 2016 na rynku EU ETS roku średnia cena uprawnień EUA w bieżących notowaniach typu SPOT wyniosła 5,28 EUR (cena max - 8,08 EUR, cena min - 3,91 EUR), co oznacza, że w relacji do 2015 roku nastąpił spadek średniej ceny uprawnień do emisji CO2 o około 30%. Główną przyczyną były obniżki notowań towarów energetycznych, tj. ropy naftowej, energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, z którymi cena EUA jest skorelowana.

W lutym 2016 roku rozpoczęła się dystrybucja bezpłatnych uprawnień do emisji dla europejskich przedsiębiorstw będących uczestnikami systemu EU ETS. Spółki Grupy Azoty posiadają dostateczną ilość uprawnień niezbędną do wywiązania się z obowiązku rozliczenia emisji CO2 i umorzenia uprawnień za 2016 rok.


Pobierz PDF Raportu Centrum dokumentów Dane interaktywne